Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2012                           м.Нетішин                                        № 458

 

Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста

 

 

 

Відповідно до статті 27 , частини 2 статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 24, 78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Нетішин, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет міської ради    в и р і ш и в :

 

1.Затвердити:

 

1.1.Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста, згідно з                            додатком 1;

 

1.2.Інструкцію щодо порядку складання річного фінансового плану комунальних підприємств територіальної громади міста згідно з додатком 2.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови П.С.Скакуна, керівників комунальних підприємств територіальної громади міста.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                              М.М.Степаненко

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

20.12.2012 № 458

 

Порядок

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста

 

1.Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста (далі-порядок).

2.Фінансовий план комунальних підприємств територіальної громади міста                  (далі – підприємство), складається за формою згідно з додатком 1 до цього порядку на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

Підприємство складає фінансовий план та готує пояснювальну записку із використанням рекомендацій.

3.Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року з урахуванням прогнозованого рівня інфляції. У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку в порівнянні з прогнозними показниками поточного року підприємство обов’язково подає письмове обґрунтування причин такого зменшення.

4.Проект фінансового плану підприємств з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у трьох примірниках за визначеною формою у паперовому та електронному вигляді подається виконавчому комітету міської ради.

До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперовому й електронному вигляді:

1).штатний розпис підприємства, що діє на момент складання фінансового плану, та штатний розпис на плановий рік;

2).баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (у якому складається фінансовий план);

3).звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (у якому складається фінансовий план);

4).пояснювальна записка, що включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

5).проблемні питання діяльності підприємства, пропозиції їх вирішення (складаються у довільній формі);

6).інша письмова інформація для підтвердження обґрунтованості планування окремих показників.

 

-  2  -

 

У разі, коли проект фінансового плану підприємства не відповідає  вимогам  цього порядку та встановленій формі, він вважається неподаним. Про це виконавчий комітет міської ради письмово повідомляє підприємство.

            5.Виконавчий комітет міської ради упродовж 15 календарних днів з дня подання проекту фінансового плану перевіряє арифметичні помилки, відповідність даних проекту фінансового плану бухгалтерському та податковому обліку, первинним бухгалтерським документам та готує проект рішення та надає його на розгляд та затвердження міської ради або виконавчого комітету міської ради (попередньо узгодивши із постійною комісією Нетішинської міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва). У разі погодження та затвердження фінансового плану робиться відмітка про це на титульному аркуші проекту фінансового плану відповідно до затвердженої форми, або повертається на доопрацювання про що в письмовій формі повідомляється підприємство.

У разі відхилення проекту фінансового плану підприємства виконавчий комітет міської ради упродовж десяти днів з дня надходження проекту організовує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне погодження.

Погоджує фінансовий план та підписує відповідне рішення міський голова або перший заступник міського голови.

            У разі незатвердження річного фінансового плану у встановленому порядку підприємство може здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), при цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких затверджено Нетішинською міською радою);

- придбання та оренду легкових автомобілів;

- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

- аудиторські та консалтингові послуги;

-страхування (крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

- представницькі заходи;

- виробництво та розповсюдження реклами;

- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

- відрахування до резерву сумнівних боргів;

а також не можуть здійснювати продаж, списання комунального майна;

Ці обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного фінансового плану підприємства.

6.Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів упродовж планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

 

 

 

-  3  -

 

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається виконавчому комітету міської ради, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом за процедурою, передбаченою пунктом 4 цього порядку.

            7.Виконавчий комітет міської ради, у тижневий строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає змінений фінансовий план підприємства на розгляд за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього порядку, із зазначенням підстав внесення змін до нього.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього порядку. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка "Змінений".

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

8.Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснює міський голова або перший заступник міського голови. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників та показників звітності несе керівник підприємства.

9.Звіт про виконання фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у трьох у паперовому та електронному вигляді підприємство надає виконавчому комітету міської ради щоквартально з наростаючим підсумком в строки, встановлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових. Крім того, до звіту додаються форма № 1 «Баланс» та форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за минулий рік та за звітний період.

Подана звітність підписується керівником підприємства та засвідчується печаткою.

У разі, коли звіт про виконання фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього порядку та встановленій формі, він вважається неподаним. Про це виконавчий комітет міської ради письмово повідомляє підприємство.

10.Виконавчий комітет міської ради, упродовж 10 робочих днів з дня подання звіту про виконання фінансового плану підприємства перевіряє арифметичні помилки, відповідність даних звіту бухгалтерському та податковому обліку, первинним бухгалтерським документам та письмово складає аналіз звіту про виконання фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням його показників з плановими показниками та показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за відповідний період минулого року.

11.Рішення про розгляд звітів про виконання фінансових планів підприємств, приймає виконавчий комітет Нетішинської міської ради та міська рада за 1 півріччя до 31 серпня та за рік до 31 березня року, наступного за звітним роком.

12. Керівники підприємств в звіті про роботу, що заслуховується на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, доповідають про виконання показників фінансових планів.

 

 

Секретар міської ради                                                                              М.М.Степаненко

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

20.12.2012 № 458

 

Інструкція

щодо порядку складання річного фінансового плану комунальних підприємств територіальної громади міста

 

1.Основною метою складання річного фінансового плану комунальних підприємств територіальної громади міста (далі – фінансовий план) є визначення основних показників фінансово – господарської діяльності, джерел та напрямів спрямування коштів, з метою забезпечення потреб діяльності підприємства, реалізації заходів виробничого розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетами та державними цільовими фондами.

При цьому, включення окремих надходжень і витрат при розрахунку окремих показників доцільно здійснювати відповідно до діючих стандартів бухгалтерського обліку.

2.Ставки податків, зборів, обов’язкових платежів, вартість залучення кредитних ресурсів, діючі ставки та порядок нарахування амортизаційних відрахувань, інші показники, що впливають на розроблення фінансового плану, визначаються відповідно до порядку, діючого на момент складання фінансового плану. Зміна цих, а також інших макроекономічних показників та їх вплив на виконання фінансового плану відображаються у звітах про стан виконання фінансового плану, фінансових звітах та пояснювальних записках до них.

Планові розрахунки повинні базуватися на вивченні фактичних даних, аналізі практичного досвіду, прогнозуванні змін.

Перед складанням фінансового плану необхідно визначити очікуване виконання показників фінансово – господарської діяльності поточного року, провести аналіз темпів, пропорцій розвитку господарства за поточний і попередній роки, що дозволяє виявити резерви розвитку, поставити задачі на перспективу.

Під час розроблення проекту фінансового плану необхідно використовувати балансовий метод, що надає змогу забезпечити необхідні пропорції, а також скоординованість та взаємозв’язок усіх показників фінансового плану. У процесі складання проекту фінансового плану використовуються й інші методи, що дозволяють визначити планові показники по фактичних даних з усіх показників, прослідкувати взаємозв’язок між окремими факторами, визначити вплив кожного з них на кількісні та якісні показники роботи підприємства.

3.Показники фінансових планів повинні визначатись з дотриманням наступних вимог:

3.1.граничний обсяг  витрат може бути визначений (за результатами попереднього звітного року)  на:

-   оплату консалтингових та аудиторських послуг на рівні не більш як                            1,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

-   страхування ( крім витрат на державне соціальне страхування, обов’язкове страхування) на рівні не більш як на 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

-   представницькі заходи та рекламу на рівні не більш як на 0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

-  2  -

 

-   сума витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу у розмірі не більше як 1 відсоток обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного року).

3.2.Витрати  на придбання та утримання легкових автотранспортних засобів повинні плануватись з урахуванням того, що їх використання повинне здійснюватись тільки з метою поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб суб’єктів господарювання.

3.3.Забороняється включати до розрахунку резерву сумнівних боргів суми поточної дебіторської заборгованості із строком виникнення до півтора року.

Рядки, в яких зазначена примітка "розшифрування" необхідно деталізувати.

I розділ "Формування прибутку підприємства"

1.Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства в планованому році, а також довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

2.Рядок 001 "дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" призначено для відображення загальної суми доходу, що планується отримати підприємством від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, включаючи дохід від реалізації продукції, робіт і послуг допоміжних, підсобних і обслуговуючих виробництв і господарств стороннім покупцям (споживачам). Дохід наводиться з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо) та без вирахування запланованих знижок.

3.У рядку 002 "податок на додану вартість" відображається запланована сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

4.У рядку 003 "інші вирахування з доходу" наводять заплановані суми податків, зборів і платежів, що вираховуються при визначенні чистого доходу.

5.Показник рядка 004 "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 001) відповідних податків, зборів, платежів, знижок (рядки 002, 003).

6.Показник рядка 005 "інші операційні доходи" відображає загальну суму інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

7.У рядках 006 - 008 наводяться суми доходів без податку на додану вартість.

8.Показник рядка 009 "усього доходів" дорівнює сумі рядків 005, 006, 007, 008.

9.Показник рядка 010 відображає розмір собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), що складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована упродовж звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, що реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

-  3  -

 

10.Показник рядка 011 "адміністративні витрати" відображає суму загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

13.Показники рядків 013, 014, 015, відображають суму відповідних елементів операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності упродовж звітного періоду.

14.Показник рядка 016 "інші операційні витрати" відображає загальний розмір собівартості реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

15.Показник рядка 017 "інші витрати" відображає загальний розмір собівартості реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

16.Показник рядка 019 "усього витрати" дорівнює сумі рядків 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 та 018.

17.Показник рядка 020 "валовий прибуток (збиток)" розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 004) і собівартістю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 010).

18.Показник рядка 021 "фінансовий результат від операційної діяльності" визначається як різниця між алгебраїчною сумою валового прибутку (збитку) й іншого операційного доходу (рядки 020, 005) та адміністративними витратами, іншими операційними витратами (рядки 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017).

19.Показник рядка 022 "фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування" визначається як різниця між алгебраїчною сумою фінансового результату від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (рядки 021, 006, 007, 008) та фінансовими й іншими витратами (рядки 017).

20.Показник рядка 023 "чистий прибуток (збиток)" розраховується як різниця між сумою прибутку (збитку) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 022) та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 018).

II розділ "Розподіл чистого прибутку"

Відрахування частини прибутку:

1.У рядку 024 "відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, що належать до спільної власності територіальної громади міста, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади» відображається сума частини чистого  прибутку, що відраховується комунальними підприємствами до бюджету міста, відповідно до рішення міської ради. 

2.Показник рядка 025 "залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)" відображає розмір нерозподіленого прибутку минулих років або непокритого збитку.

 

-  4  -

 

III розділ "Обов'язкові платежі підприємства

до бюджету та державних цільових фондів"

1.Рядки даного розділу повинні включати всі обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів.

2.Рядок 030 "сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету" має відповідати сумі рядків 030/1 - 030/5.

3.Рядок 033 "Інші обов'язкові платежі" має відповідати сумі рядків 033/1 - 033/2. У зазначених рядках мають бути вказані суми платежів, які сплачуються до місцевих бюджетів.

 

 

Секретар міської ради                                                                              М.М.Степаненко

 

№ 458 додаток 1