Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності у місті

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.04.2013                           м.Нетішин                          № 113/2013

 

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності у місті

 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 березня 2013 року № 68/2013-р "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в області" та з метою забезпечення на місцевому рівні реалізації державної політики, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, посилення захисту авторських та суміжних прав суб’єктів господарювання і фізичних осіб на території міста Нетішина, виконавчий комітет міської ради    в и р і ш и в:

 

1.Утворити координаційну раду з питань захисту інтелектуальної власності при виконавчому комітеті міської ради (далі - координаційна рада).

 

2.3атвердити:

2.1.склад координаційної ради згідно з додатком 1;

2.2.положення про координаційну раду з питань захисту інтелектуальної власності при виконавчому комітеті міської ради з додатком 2;

2.3.заходи щодо охорони інтелектуальної власності у місті згідно з додатком 3.

 

3.Управлінням, відділам виконавчого комітету міської ради та іншим виконавцям забезпечити реалізацію заходів у межах наданих повноважень, про що інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради щокварталу до 25 числа.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови, начальника управління культури виконавчого комітету міської ради Михасика І.М.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради 

11.04.2013 № 113/2013

 

СКЛАД

координаційної ради з питань захисту інтелектуальної власності у місті

 

Михасик                                          - т.в.о. заступника міського голови, начальник

Іван Миколайович                           управління культури виконавчого комітету міської

                                                           ради, голова координаційної ради

 

Моцик                                             - начальник відділу освіти виконавчого комітету

Марія Адамівна                               міської ради, заступник голови координаційної ради

 

Рябчук                                            - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Любов Іванівна                                виконавчого комітету міської ради, секретар

                                                           координаційної ради

 

Гаврилюк                                       - начальник Нетішинського МВ УМВС України

Роман Васильович                           в Хмельницькій області (за згодою)

 

Бащук                                             - начальник Нетішинського міського управління

Світлана Іванівна                            юстиції(за згодою)

 

Заріцька                                         - начальник управління економіки виконавчого

Наталія Миколаївна                       комітету міської ради

 

Кознюк                                          - заступник начальника Славутської ОДПІ, начальник Василь Дмитрович                         Нетішинського відділення (за згодою)

 

Кухарчук                                        - завідувач методичного кабінету відділу освіти

Надія Миколаївна                           виконавчого комітету міської ради

 

Новік                                              - начальник відділу з організаційних питань, зв’язків

Світлана Дмитрівна                         з громадськими організаціями та засобами масової

                                                           інформації

 

Обух                                               - начальник відділу з питань оборонно-мобілізаційної

Микола Дмитрович                         і режимно-секретної роботи та взаємодії з

                                                          правоохоронними органами

 

Черната                                           - в.о. керуючого справами виконавчого комітету

Алла Вікторівна                               міської ради

 

 

Секретар міської ради                                         М.М.Степаненко

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради 

11.04.2013 № 113/2013

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань захисту інтелектуальної власності

при виконавчому комітеті міської ради

 

1.Координаційна рада при виконавчому комітеті міської ради з питань захисту інтелектуальної власності (далі-координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом та створена для координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів.

2.Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

3.Основними завданнями координаційної ради є:

- розроблення пропозицій регіональної політики у сфері інтелектуальної власності та державної підтримки  пріоритетних науково-технічних напрямів, які є основою високотехнологічного і наукоємного сектору економіки;

- вивчення стану та ефективності державного регулювання у сфері захисту інтелектуальної власності;

- організація проведення моніторингу об’єктів інтелектуальної власності, під час яких використовувалися кошти державного бюджету, державних цільових фондів і надавалися державні гарантії;

- надання пропозицій щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету  міської ради та розпоряджень міського голови з питань інтелектуальної власності.

4.Координаційна рада має право:

- утворювати у разі потреби експертні робочі групи, залучати в установленому порядку представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали і документи, що необхідні для вирішення питань, які належать до компетенції координаційної ради;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції ради;

- готувати рекомендації відповідним органам щодо розроблення й удосконалення методичних, інструктивних та інших документів з питань інтелектуальної власності.

5.Основними формами роботи координаційної ради є засідання, які проводяться відповідно до потреби. Головує на засіданнях голова координаційної  ради, а за його відсутності або за його дорученням – заступник голови координаційної ради. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від складу ради.

 

6.Рішення координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член ради не згідний з прийняттям рішення, він має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.  Прийняте рішення оформляється протоколом та підписується головою та секретарем  координаційної ради. Рішення мають рекомендаційний характер.

7.Організаційно-технічне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює відділу справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

8.Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення  через засоби масової інформації.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

11.04.2013 № 113/2013

 

ЗАХОДИ

щодо охорони інтелектуальної власності у місті

 

1.Забезпечити проведення роботи, спрямованої на об’єднання зусиль уповноважених органів щодо боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків, незаконним використанням торгових і акцизних марок, реалізацією немаркованої продукції та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

 

2.Створити базу даних суб’єктів господарювання, що працюють у сфері інтелектуальної власності на території міста Нетішина та забезпечувати її періодичне поновлення.

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

3.Проведення тематичних навчально-практичних семінарів з представниками місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, суб’єктами підприємницької діяльності, спрямованих на висвітлення основних напрямів державної політики у сфері інтелектуальної власності та вимог чинного законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав

Управління економіки, управління культури, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинське міське управління юстиції

 

4.Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації основні проблеми та зрушення у сфері охорони та розвитку інтелектуальної власності міста.

Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради

 

5.Готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради аналітичні довідки про стан дотримання чинного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у місті.

Управління культури, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

 

 

 

Секретар міської ради                              М.М.Степаненко