Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Нетішинської міської ради
«Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг
та його регламент»

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення міста вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому їх відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв (клопотань, звернень), що негативно впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Організація надання адміністративних послуг на даний час характеризується багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг, зокрема:

 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
 • у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;
 • необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
 • одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 • наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 • відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;
 • часті зміни порядку надання адміністративних послуг.

Проект рішення розроблено відповідно до частини 10 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від                    20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

 •  створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;
 •  забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
 •  мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
 •  запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;
 •  удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Прийняті  Закон України “Про адміністративні послуги” та постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” визначають конкретні вимоги щодо організації надання адміністративних послуг.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття рішення Нетішинської міської ради “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та його регламент”.

 

5. Обґрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження розпорядження  “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та його регламент” забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом визначення порядку функціонування Центру надання адміністративних послуг.

 

6. Очікувані результати від прийняття акта

Наявність в місті Нетішин Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів.

 

 

Вигоди

Витрати 

Органи влади

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-  мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Поточні витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг

Суб’єкти господарювання

- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

-  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

Населення

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного рішення.

 

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін.

 

9. Показники результативності

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг у м.Нетішині;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії регуляторного акта – місто Нетішин).

Розмір надходжень бюджету міста не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004року  № 308:

базове – до набуття чинності  зазначеного регуляторного акта;

повторне – через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами дії  якого можна зробити порівняльний аналіз;

періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

            Зауваження та пропозицій приймаються до 17.00 год. 27 серпня 2013 року письмово за адресою:30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    М.М.Степаненко