Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент

ПРОЕКТ

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження положення про центр надання

адміністративних послуг та його регламент

 

Відповідно до частин 2 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, міська рада в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити:

1.1.положення про центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком 1.

1.2.форму технологічної картки адміністративної послуги, згідно з додатком 2.

1.3.форму інформаційної картки адміністративної послуги, згідно з додатком 3.

1.4.регламент центру надання адміністративних послуг згідно з додатком 4

1.5.перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком 5.

6. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісії міської ради та в.о. першого заступника міського голови Скакуна П.С.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            М.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

 

1. Загальні положення

1.1.Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) - виконавчий орган Нетішинської міської ради, що утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр є структурним підрозділом виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

1.2.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається міською радою.

Центр підзвітний і підконтрольний Нетішинській міській раді, виконавчому комітету Нетішинської міської ради, підпорядкований міському голові.

1.3.Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.4.Для функціонування центру сформований перелік учасників центру – виконавчі органи Нетішинської міської ради, органи державної виконавчої влади, адміністративні послуги яких будуть надаватися через центр.

1.5.Для визначення порядку взаємодії учасників центру рішенням виконавчого комітету міської ради затверджується порядок взаємодії, погоджений керівниками усіх учасників центру.

 

2. Основні завдання та функції центру

            2.1.Основними завданнями центру є:

            1).організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

            2).спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

            3).забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

            2.2.Для реалізації зазначених завдань центр здійснює такі функції:

            1).організація взаємодії виконавчих органів Нетішинської міської ради, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади та інших учасників центру щодо надання адміністративних послуг;

            2).надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

            2.3.Центр провадить діяльність на принципах:

1.)відкритості та прозорості під час надання адміністративних послуг;

2).доступності інформації про надання адміністративних послуг;

3).захищеності персональних даних;

4).раціональної мінімізації процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

5).оперативності та своєчасності;

6).ефективної взаємодії із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

7).доступності та зручності для суб’єктів звернень.

            2.4.Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Нетішинською міською радою.

2.5.Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.6.Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг.

 

3. Організація діяльності центру

3.1.Внутрішня структура центру включає в себе організаційне поєднання в одному приміщенні представників виконавчих органів міської ради, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, яке має забезпечувати дотримання та функціонування принципів організаційної єдності та «єдиного вікна» в організації надання встановленого переліку адміністративних послуг.

3.2.Складовою частиною центру є дозвільний центр виконавчого комітету міської ради, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.3.Кількість учасників - представників місцевих (територіальних) органів центральної виконавчої влади, задіяних у роботі центру, визначається розпорядчими актами відповідних суб’єктів надання адміністративних послуг із урахуванням затвердженого міською радою переліку адміністративних послуг, які надаються через центр, та графіка їх роботи.

3.5.Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи органу місцевого самоврядування, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.6.6.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Кількість адміністраторів визначається у відповідності до структури центру.

3.7.Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

3.8.Основними завданнями адміністратора є:

1).надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2).прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3).видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4).організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5).здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6).надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.9.Адміністратор має право:

1).безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2).погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3).інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4).посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5).порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

3.10.Центр очолює керівник, який призначається і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.11.Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1).здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2).організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3).координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4).організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5).сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6).розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7).може здійснювати функції адміністратора;

8).виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

3.12.Надання суб’єктам звернень першочергової вичерпної щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг здійснюється консультантами центру, які не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, забезпечують

3.13.Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями.

3.14.Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна картка відповідно до форми затвердженої рішенням міської ради.

3.15.Організаційне забезпечення роботи центру, координація всіх дій, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в рамках роботи центру, покладається на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3.16.З метою покращення обслуговування суб’єктів звернень, у приміщенні центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі згідно з чинним законодавством, за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

3.17.Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

 

4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності центру

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

Структура центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

№ п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1.

Керівник центру надання адміністративних послуг, адміністратор

1

2.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

1

3.

Консультанти центру надання адміністративних послуг

2

 

Всього

4

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

 

Примірна форма ТЕХНОЛОГІЧНОЇ картки
адміністративної послуги

Технологічна картка

_______________________________________
(назва послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Загальна кількість днів надання послуги

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)

 

 

 

Умовні позначки:

В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З - затверджує

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради

Примірна форма інформаційної картки
адміністративної послуги

_____________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

____________________________________________________________________
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

(назва, частина, стаття)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

(назва, дата та номер, пункт)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

(фактичні підстави та умови)  приклад, народження дитини – є підставою для отримання свідоцтва про народження дитини

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.

2.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.

14.

Результат надання адміністративної послуги

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

 

16.

Примітка

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

Секретар міської ради                                                                   М.М.Степаненко

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради

 

Регламент центру надання адміністративних послуг

 

І. Загальні положення

1.1.Регламент центру надання адміністративних послуг (далі – регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – центр), зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів), консультантів центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

1.2.Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

1.3.У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

1.4.Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється відповідно до принципів:

1).верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2).рівності перед законом;

3).відкритості та прозорості;

4).доступності інформації про надання адміністративних послуг;

5).оперативності та своєчасності;

6).захищеності персональних даних;

7).раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

8).неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП;

9).доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

1.5.Графік роботи центру:

- понеділок - четвер з 08.00 до 18.15,

- п'ятниця з 8.00 до 17.00;

- перерва на обід – без перерви на обід;

- вихідні дні — субота, неділя.

            1.6.Графік роботи представників адміністративних органів в центрі розробляється та пропонується адміністративним органам керівником центру, погоджується керівниками відповідних адміністративних органів та затверджується розпорядженням міського голови. Зміни до зазначеного графіку вносяться у такому ж порядку.

            1.7.Керівники адміністративних органів забезпечують участь у роботі центру своїх представників.

            Персональний склад представників адміністративних органів в центрі визначається нормативно-правовим документом керівника адміністративного органу, у якому зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника адміністративного органу у разі його відсутності.

            Копія нормативно-правового документу про визначення представника адміністративного органу передається до центру протягом трьох робочих днів з дня реєстрації.

               1.8.Затвердження та внесення змін до регламенту здійснюється рішенням Нетішинської міської ради.

 

2.Вимоги до розміщення інформації

2.1.У приміщенні центру на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація про:

1).графік роботи центру (дні роботи та прийомні години);

2).перелік адміністративних послуг, які надаються через центр;

3).інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через центр;

4).бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

5).адресу, поштовий індекс центру;

6).номери довідкових телефонів центру;

7).адресу веб-сайту центру, факс, електронну пошту центру;

8).банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг (у разі наявності);

9).відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні центру;

10).порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через центр, а також рішень, дій та бездіяльності працівників центру;

11).прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, номер його/її телефону, адресу електронної пошти.

2.2.У центрі може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

1).строків надання адміністративних послуг;

2).користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

3).користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

4).положення про центр;

5).регламенту центру та ін.

2.3.Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці, в тому числі на інформаційному терміналі (у разі наявності). Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернень, та/або за сферами правовідносин (законодавства), та/або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.4.Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, та/або в інформаційному підрозділі центру (у разі його утворення), та/ або видаються працівниками центру суб’єкту звернення.

2.5.Нетішинська міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремої веб-сторінки на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі регламенту, а також відомості про місце розташування центру, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

2.6.Інформація, яка розміщується у приміщенні центру та на інформаційних ресурсах центру, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті центру або відповідній веб-сторінці, має бути зручною для пошуку та копіювання. Керівник центру визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах центру.

2.7.Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі регламенту.

2.8.Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центру у спосіб аналогічний до способу звернення. 

3.Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

3.1.Інформаційні та технологічні картки, зміни до них, розробляються виконавчими органами міської ради - учасниками центру та затверджуються міським головою за поданням керівника адміністративного органу - учасника центру, погодженим з керівником центру. Розробка та затвердження інформаційних та технологічних карток інших адміністративних органів проводиться за погодженням з керівниками адміністративних органів – учасників центру.

            3.2У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівник адміністративного органу - учасника центру своєчасно інформує про це керівника центру, готує відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення - внесення змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних карток.

 

4.Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення

4.1. В інформаційно-консультаційній зоні центру забезпечується надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у центр. Загальне консультування суб'єктів звернень забезпечують консультанти центру.

4.2.При зверненні замовника до центру адміністратор або консультанти в інформаційно-консультаційній зоні з'ясовують причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах центру.

4.3.Консультант в інформаційно-консультаційній зоні за необхідності:

- надає повну інформацію щодо діяльності центру і адміністративних послуг;

- надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

 - допомагає замовникам у користуванні системою регулювання черги;

 - надає іншу допомогу, яка пов'язана із одержанням адміністративних послуг.

 

5.Керування чергою у центрі

5.1.З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у центрі вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

5.2.У разі запровадження системи електронного керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором зобов’язаний зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Система електронного керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).

5.3.У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника центру на рецепції та/або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

5.4.Центр може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

6.Прийняття заяви та інших документів у центрі

            6.1.Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у центрі.

            6.3.Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

            6.4.Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

            6.5.Прийняття вхідних документів здійснюється працівниками центру.

            6.6.Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

            6.7.Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

            6.8.Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

            6.9.Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у центрі електронного документообігу – в електронній формі.   

            6.10.Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

            6.11.Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

            6.12.Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості). 

            6.13.Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

            6.14.При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

            6.15.Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

            6.16.У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

            6.17.Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

            6.18.Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

            6.19. Видача документів дозвільного характеру в центрі здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

            6.20. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється в центрі у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

 

7.Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

            7.1.Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

            7.2.Центр зобов'язаний організовувати передачу справ виконавцям у термін (працівникам учасників центру, які знаходяться на своїх робочих місцях) по мірі їх надходження.

            Передача справ виконавцям здійснюється спеціально визначеною особою або адміністратором центру.

            7.3.У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор або відповідальна особа центру забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

            7.4.Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

            7.5.Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

            7.6.Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

            7.7.Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

            7.8.Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника центру.

7.9.У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через центр.

 

8.Передача результатів надання адміністративних послуг суб’єкту звернення

            8.1.Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

            8.2.Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.

            8.3.Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

            8.4.Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

            8.5.У разі, якщо суб’єкт звернення не назначив зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у центрі, а потім передається на архівне зберігання.

            8.6.У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

            8.7.Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги суб’єктом звернення фіксується у центрі у паперовій та/або електронній формі.

            8.8.Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник центру.

            8.9.У центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

9.Оскарження результатів надання адміністративних послуг

            9.1.Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

            9.2.Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

            9.3.Скарга, яка подається до центру, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом 6 цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

            9.4.Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у центр для доведення до відома скаржника.

            9.5.У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

10. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та

інших працівників центру

            10.1.У центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

            10.2.Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

            10.3.Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників центру є керівник центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника центру є посадова особа, яка призначає керівника центру на посаду.

            10.4.Керівник центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник центру має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

            10.5.Керівник центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників центру.

              

11. Режим роботи центру

            11.1.Центр працює без перерви на обід:

- понеділок - четвер від 08.00 год .до 18.15 год.,

- п'ятниця від 08.00 год. до 17.00 год.;

- вихідні дні — субота, неділя.

            11.2.Начальник, адміністратори, інші працівники центру працюють у зазначені у пункті 11.1 години згідно гнучкого графіка. Графіки роботи начальника, адміністраторів, інших працівників центру складаються згідно з вимогами чинного трудового законодавства, затверджуються міським головою за погодженням з профспілковим комітетом.

            11.3.Працівники центру ведуть прийом від 09.00 до 17.00 години (у п'ятницю до 16.00) у робочі дні тижня.

            10.4. Суб’єктам господарювання, які надають супутні послуги в центрі, рекомендується працювати згідно графіку роботи ЦНАП, який визначений у пункті 11.1.

Додаток 5

до рішення_________________

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

1

Надання згоди фізичним особам-підприємцям на передачу земельних ділянок в суборенду

2

Поновлення громадянам та фізичним особам-підприємцям дії договорів оренди земельних ділянок

3

Про вилучення з користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення

4

Надання фізичним особам-підприємцям дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду

5

Про затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які встановлюються для такого продажу

6

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування

7

Про затвердження документації ії землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам

8

Надання громадянам дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність

9

Затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі  їх у власність громадянам, суб’єктам господарювання в оренду або постійне користування

10

Присвоєння поштових адрес

11

Надання дозволу на перепланування житлових приміщень

12

Видача будівельних паспортів

13

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

14

Видача паспортів прив’язки тимчасових споруд

15

Видалення зелених насаджень на території Нетішинської міської ради

16

Видача ордера на вселення на житлову площу

17

Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи та надання житлових приміщень

18

Включення квартир до числа службових жилих приміщень та їх виключення

19

Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку

20

Оформлення свідоцтва на право власності на квартиру (будинок)

21

Оформлення свідоцтва про право власності на житлове приміщення у гуртожитку

22

Виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на житлове приміщення

23

Надання категорії дитячо-юнацьким спортивним школам

24

Присвоєння спортсменам ІІ-ІІІ спортивного розряду з видів спорту

25

Видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині із багатодітної сім’ї

26

Видача довідки про те, що мати народила та виховала до 6-річного віку п’ятеро і більше дітей

27

Державна реєстрація юридичної особи

28

Державна реєстрація змін до установчих документів

29

Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

30

Внесення змін про юридичну особу, які містяться в ЄДР

31

Внесення відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи

32

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

33

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР

34

Видача дублікату оригіналу установчих документів та змін до них

35

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

36

Внесення до ЄДР запису про рішення засновників юридичної особи щодо припинення юридичної.

37

Внесення до ЄДР запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця

38

Надання витягу з ЄДР

39

Надання довідки з ЄДР

40

Надання  виписки з ЄДР

41

Обстеження спеціалізованих, спеціалізованих металургійних підприємств, їх приймальних пунктів

42

Погодження режиму роботи обєктів торгівлі та сфери послуг, одноразової діяльності у сфері торгівлі та послуг

43

Визначення міських маршрутів пасижирських перевезень

44

Видача довідки громадянам про всьтановлення пічного опалення

45

Видача довідки громадянам про працевлаштування

46

Видача довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку

47

Видача довідок громадянам про склад сімї та х місця реєстрації

48

оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон

49

Оформлення та видача проїзного документа дитини

50

Оформлення та видача паспорта громадянина України

51

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого

52

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

53

Реєстрація місця проживання особи

54

Зняття з реєстрації місця проживання особи

55

Реєстрація місця перебування особи

56

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

57

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

58

Призначення допомоги при народженні дитини

59

Призначення допомоги при усиновленні дитини

60

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

61

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

62

Призначення допомоги одиноким матерям

63

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

64

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

65

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

66

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

67

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце приживання їх невідоме

68

Призначення державної соціальної допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

69

Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

70

Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілими, який досяг 80-річного віку

71

Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

72

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

73

Призначення грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

74

Призначення щомісячної компенсації на дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

75

Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи

76

Призначення одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

77

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

78

Призначення компенсації вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

79

Забезпечення санаторно-курортними путівками та путівками на відпочинок осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

80

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами

81

Виплата інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

82

Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та інвалідів

83

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки інвалідам війни та інвалідам загального захворювання

84

Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

85

Надання інвалідам міста І групи пільги з оплати квартирної плати

86

Призначення грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

87

Внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків

88

Встановлення статусу «Дитина війни»

89

Призначення компенсації (пільги) на тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення

90

Призначення виплати грошової компенсації особі, яка здійснила поховання учасника бойових дій, інваліда війни

91

Видача посвідчення «Ветеран праці»

92

Видача посвідчення «Інвалід війни»

93

Видача посвідчення «Учасник війни»

94

Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого»

95

Видача посвідчення «Жертва нацистських переслідувань»

96

Видача листів-талонів на право пільгового проїзду ветеранам війни

97

Видача посвідчення інваліда та дітям-інвалідам

98

Дозвільний центр

99

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

100

Видача довідки про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко