Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Проект рішення правила розміщення зовнішньої реклами 2014

Р І Ш Е Н Н Я

_______ сесії Нетішинської міської ради

______ скликання

 

_____. _____.2014                                         м. Нетішин                                           № ____

 

Про правила розміщення

зовнішньої реклами у м. Нетішин

 

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення п’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2011 року № 5/66 «Про місцеві податки і збори» та з метою упорядкування діяльності розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин міська рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити правила розміщення зовнішньої реклами у м. Нетішин згідно з додатком.

2.Визнати такими, що втратили чинність:

2.1.рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 08 грудня 2009 року № 13 «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м. Нетішин»;

2.2.рішення п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 30 червня 2010 року № 9 «Про внесення змін у додаток до рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 08 грудня 2009 року № 13 «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м. Нетішин»;

3.Рішення набирає чинності з дня його опублікування у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.).

 

Міський голова                                                      О.О. Супрунюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ____________ сесії

Нетішинської міської ради

  __ скликання

 __.__.2014 № __/___

 

Правила

розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин

 

1.Загальні положення

 

1.1.Правила розміщення зовнішньої реклами (надалі – правила) регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Нетішині та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2.Дія правил поширюється на всю територію міста Нетішина, на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Нетішині. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.3.Терміни, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про рекламу» та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» .

1.4.Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Нетішинської міської ради відповідно до цих Правил.

1.5.Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

1.6.Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішині здійснює Фонд комунального майна міста Нетішина (далі - робочий орган).

1.7.На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

 

2.Повноваження робочого органу

2.1.До повноважень робочого органу належать:

2.2.1.розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

2.2.2.надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

2.2.3.надання пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.2.4.підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні;

2.2.5.видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

2.2.6.ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

2.2.7.подання обласному управлінню у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами у місті;

2.2.8.підготовка і подання виконавчому комітету Нетішинської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

2.2.Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

3.Порядок розміщення реклами

 

3.1.Для одержання дозволу заявник через дозвільний центр подає робочому органу заяву, до якої додаються:

3.1.1.дві фотокартки або два комп'ютерних макети місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на яких планується розташування рекламного засобу, та два ескізи рекламного засобу з конструктивним рішенням;

3.1.2.копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

3.2.За наявності документів, передбачених пунктом 3.1. цих Правил, заява протягом трьох днів, з дати її надходження від дозвільного центру, реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 1. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

3.3.Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу готує наказ про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі видачі наказу про встановлення пріоритету робочий орган, через дозвільний центр, видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 2 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

3.4.У разі видачі наказу про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів через дозвільний центр надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

3.5.Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного наказу.

3.6.Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівник оми робочого органу не більш як на три місяці у разі:

3.6.1.продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

3.6.2.письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

3.7.У разі продовження строку оформлення дозволу з вищевказаних підстав, робочий орган через дозвільний центр письмово повідомляє про це заявника.

3.8.Дата і номер наказу керівника робочого органу, про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

3.9.Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.10.Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

3.11.Протягом строку, зазначеного у пункті 3.4. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх через дозвільний центр робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

3.12.У разі прийняття керівником робочого органу наказу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Нетішина, заявник протягом трьох днів укладає договір із комунальним підприємством, на балансі якого перебуває майно, на тимчасове користування цим місцем.

3.13.Протягом строку, передбаченого пунктами 3.4., 3.5., 3.5.1 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Нетішинської міської ради.

3.14.У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до пункту 3.5.2. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Нетішинської міської ради.

3.15.Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу наказу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає через дозвільний центр робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

3.16.Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету територіальної громади міста Нетішина.

3.17.Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

3.18.У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 3.4. цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 3.10. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи через дозвільний центр повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

3.19.Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

3.20.На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

3.20.1.Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

3.20.2.утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

3.21.Органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

3.22.Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

3.23.У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

3.24.Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.25.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.26.Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Нетішинської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

3.27.Виконавчий комітет Нетішинської міської ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

3.28.У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

3.29.Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

3.30.Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається через дозвільний центр робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

3.31.Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.32.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

3.32.1.оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

3.32.2.у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

3.33.Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

3.34.Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

3.35.Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

3.36.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.36.1. Забороняється розміщення зовнішньої реклами до видачі дозволу.

3.37.У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.38.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати через дозвільний центр робочому органу 2 фотокартки місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.39.Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через дозвільний центр з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

3.40.До заяви додається:

3.40.1.технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

3.40.2.дві фотокартки рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

3.41.Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

3.42.Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.43.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

3.44.Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

3.45.Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування
рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний
для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції,
ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої
реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.46.Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через дозвільний центр робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

3.47.У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

3.48.Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.49.У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

3.50.Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається через дозвільний
центр до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

3.51.До заяви додається:

3.51.1.документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

3.51.2.оригінал зареєстрованого дозволу;

3.51.3.письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

3.51.4.копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

3.51.5.банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

3.52.У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу
протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

3.53.Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

3.54.Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

4.Скасування дозволу

4.1.Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету
Нетішинської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі
невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців
або непереоформлення дозволу в установленому порядку.

4.2.Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

4.3.Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим
органом через дозвільний центр розповсюджувачу зовнішньої реклами.

4.4.Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 

5.Плата за тимчасове користування рекламного засобу

5.1.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної
проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

5.2.Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

6.Вимоги до зовнішньої реклами

6.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

6.1.1.розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 6.6. -6.9.  цих Правил;

6.1.2.розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

6.1.3.освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

6.1.4.фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

6.1.5.на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

6.1.6.нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

6.1.7.у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

6.2.Забороняється розташовувати рекламні засоби:

6.2.1.на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

6.2.2.у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

6.3.Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

6.4.Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права
інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися
на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

6.5.Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 6.1. – 6.5. цих
Правил, є вичерпним.

6.6.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

6.7.Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

6.8.Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

6.9.Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

6.10.Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час
розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.11.Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

6.12.Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

7.Відповідальність за порушення порядку розміщення зовнішньої реклами

7.1.Контроль за додержанням цих Правил здійснює Фонд комунального майна міста Нетішина та інші органи відповідно до законодавства.

7.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа Фонду,
яка здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої
реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

7.3.У разі невиконання цієї вимоги Фонд комунального майна міста Нетішина, подає інформацію обласному
управлінню у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин;

7.4.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

8.Вимоги до вивісок чи табличок

8.1.повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати
перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

8.2.не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

8.3.не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

8.4.площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

8.5.Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок
чи табличок,
не передбачені законодавством.

8.6.Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

8.6.1.припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

8.6.2.невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у
визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

8.6.3.порушення благоустрою території.

8.7.Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

Додаток 1

 

ЖУРНАЛ 
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис особи, на яку покладено реєстрація документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії, або переоформлення дозволу

Дата і номер рішення про скасування дозволу

Керівник Фонду комунального майна міста Нетішина

_________________

______________________

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

        М.П.

 

 

 

Додаток 2

 

ДОЗВІЛ №_____
на розміщення зовнішньої реклами

 

Виданий ____ _______ ____р. на підставі рішення виконавчого комітету міської ради

            (дата видачі)

_________________________________________________________________

( дата і номер рішення)

кому_______________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

 _____________________________________________________________________

зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

 __________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

____________________________________________________________________

банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу_____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 
сантиметрів),  на  якому планується розташування рекламного засобу

 

Погоджувальна частина

1.Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)

_______________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________

   (підпис, М.П.)          (ПІБ)

2.Управління  містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

_______________________________        ___________________________

     (підпис ,М.П.)                                 (ПІБ)

3.Державтоінспекція (у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків,
світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування)

________________________________________________________________

          (підпис ,М.П.)                        (ПІБ)

4.Утримувач інженерних комунікацій (у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних
зон цих комунікацій).

_______________________________________________________

         (підпис ,М.П.)                          (ПІБ)

 

Строк дії дозволу від __________________ до _________________

Продовжено з ___________________________ до _______________

Продовжено з ___________________________ до _______________

Продовжено з ___________________________до ________________

 

Директор Фонду комунального майна  

міста Нетішина ___________           _______________(ініціали та прізвище)

                               (підпис)

          М.П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування
на ньому рекламного засобу