Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ про затвердження Положення про продаж земельних ділянок

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради
«Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав
на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин»
1. Визначення проблеми

Тимчасове положення про порядок набуття прав на землю на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішині, яке затверджене рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 10 липня 2012 року № 30/626 не відповідає чинному земельному законодавству.

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями затвердження Положення є:

- розвиток інфраструктури на території міста;

- сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті;

- забезпечення надання фізичним та юридичним особам рівних прав та можливостей для участі в аукціонах;

- збільшення надходження до бюджету міста;

- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов проведення аукціонів;

- забезпечення відкритість, доступність інформації про проведення аукціонів.

3. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

            В Положенні визначені випадки оголошення земельних торгів (аукціонів), відображена процедура проведення земельних торгів (аукціонів), критерії визначення переможця.

            А також Положення визначає:

            - строки оголошення та проведення земельних торгів (аукціонів);

            - основні умови земельних торгів (аукціонів), обов’язкові для виконання всіма учасниками;

            - повноваження, задачі та функції організатора та виконавця аукціону при здійсненні продажу земельних ділянок та права оренди на них.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

- упорядкувати організацію земельних торгів;

- збільшити надходження до бюджетів від продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин та надходження орендної плати.

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

Альтернативою пропонується прийняття даного регуляторного акту, який повинен забезпечити:

- досягнення цілей державного регулювання та принципів державної регуляторної політики;

- впорядкування відносин у сфері продажу та користування земельними ділянками комунальної власності;

- створенню сприятливого конкурентного середовища для суб’єктів господарювання.

У разі не прийняття – ця альтернатива є неприйнятною, оскільки чинне Тимчасове положення не відповідає Земельному кодексу України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

Суб'єкти господарювання і громадяни:

 Вигоди: Отримання бажаної земельної ділянки, або прав на неї.

 Витрати: Витрати переможця згідно умов Положення.

Органи місцевого самоврядування:

Вигоди: Чітко визначений порядок підготовки та проведення земельних торгів (аукціонів) та збільшення надходжень від продажу земельних ділянок.

            Витрати: Витрати, пов'язані з підготовкою проекту регуляторного акта та витрати на підготовку земельних ділянок (лотів) для продажу, земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта

            Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість скарг за результатами проведених земельних торгів (аукціонів);

- розмір надходжень, пов’язаних з дією акта;

- кількість проведених торгів.

           9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

           1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

            3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.00 год. 22 липня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 19, тел. 9-00-93.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___________________

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

від «___»__________ 2013 року

№ ______

 

Положення
про  продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)  у м.Нетішин

Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин (далі – Положення) розроблено відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, статей 373, 374 Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву”, "Про оцінку земель", «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

виконавець земельних торгів - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

гарантійний внесок за лотом – внесок у грошовій формі, який становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), та сплачується учасником земельних торгів на окремий рахунок виконавця земельних торгів;

реєстраційний внесок – внесок у грошовій формі, який визначається виконавцем земельних торгів, та сплачується учасником земельних торгів на його окремий рахунок, та не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів;

договір оренди землі - договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства;

заява про участь у земельних торгах - письмове звернення заявника, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

заявник - фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, передбачені частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України, і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами;

земельні торги – конкурентний спосіб у формі аукціону продажу окремими лотами земельних ділянок комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки;

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

ліцитатор - ведучий земельних торгів;

лот – земельна ділянка комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, які виставляються для продажу на земельних торгах;

об'єкт земельних торгів - земельна ділянка комунальної власності або право на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис);

організатор земельних торгів - Нетішинська міська рада;

право оренди земельної ділянки - засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності;

переможець земельних торгів - учасник земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів;

стартова ціна продажу земельної ділянки – встановлена організатором земельних торгів ціна, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведену відповідно до Закону України „Про оцінку земель”;

стартова ціна продажу прав емфітевзису або суперфіцію земельної ділянки - встановлена організатором земельних торгів не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

стартовий розмір річної орендної плати – встановлений організатором стартовий розмір річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;

цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним міською радою на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

1.2. Земельні ділянки комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України.

1.3. Орендна плата за землю підлягає обов'язковому перегляду після введення в експлуатацію об'єкта, що буде збудований на відповідній земельній ділянці, при цьому розмір орендної плати має визначатись в залежності від функціонального використання об'єкта відповідно до рішення міської ради.

2. Добір земельних ділянок та підготовка лотів до земельних торгів:

2.1. Добір земельних ділянок, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови та/або винесення земельних ділянок на земельні торги (аукціон).

2.2. Рішенням міської ради визначається перелік земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу  (далі – перелік земельних ділянок).

2.3. У переліку земельних ділянок зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), орієнтовна площа, основні та додаткові умови аукціону.

2.4. Проект рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, готується відділом із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради і вноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2.5. Проект рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, вноситься на розгляд міської ради за пропозицією постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2.6. У випадках, коли законом передбачені громадські обговорення, земельні ділянки можуть бути внесені до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, тільки з урахуванням результатів такого обговорення.

2.7. Після прийняття міською радою рішення про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, з метою підготовки лотів до проведення земельних торгів відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради забезпечує:

2.7.1. виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

2.7.2. державну реєстрацію земельної ділянки;

2.7.3. державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

2.7.4. отримання у відділі Держземагентства у м.Нетішин Хмельницької області витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

2.7.5. проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

2.7.6. визначення виконавця земельних торгів (з урахуванням вимог пунктів 3.19 та 3.20 цього Положення), дати та місця проведення земельних торгів.

2.8. Відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради після завершення робіт, передбачених пунктами 3.7.1-3.7.6 цього Положення, готує та подає на розгляд постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської ради щодо проведення земельних торгів, у якому зазначаються:

2.8.1. перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;

2.8.2. стартова ціна кожного лота;

2.8.3. строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

2.8.4. особа, уповноважена міською радою на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;

2.8.5. значення, відповідно до законодавства, кроку земельних торгів по кожному лоту;

2.8.6. обов’язок переможця аукціону, у випадках передбачених законом, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, шляхом перерахування коштів (пайової участі) до міського бюджету у розмірі, установленому відповідним рішенням міської ради.

2.9. Проект рішення міської ради, передбачений пунктом 3.8. цього Положення, вноситься на розгляд міської ради за пропозицією постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2.10. Контроль за добором земельних ділянок та підготовкою лотів до земельних торгів здійснює відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

2.11. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

2.12. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів відділом із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

2.13. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

2.14. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів встановлюється винагорода виконавця земельних торгів у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

Договором має бути передбачено, що винагорода виконавцю торгів виплачується організатором торгів не пізніше, ніж через 30 календарних днів після внесення коштів переможцем торгів на рахунок організатора торгів. Виплата винагороди виконавцю торгів здійснюється фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради.

У договорі також передбачається присутність під час проведення торгів уповноваженого представника організатора земельних торгів на підписання договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також постійно діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого організатора земельних торгів на підписання договорів.

2.15. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів має бути передбачено, що виконавець земельних торгів проводить відеозапис торгів, копія якого після завершення торгів передається організатору торгів.

2.16. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів обов’язково має бути передбачено, що у випадку порушення ліцитатором порядку проведення земельних торгів по лоту, винагорода виконавцю зменшується на 50% від розміру за цей лот.

Порушення має бути зафіксовано у окремому протоколі, підписаному присутніми на земельних торгах представником Нетішинської міської ради – організатора земельних торгів, уповноваженим підписувати договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, та членами постійної діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого представника Нетішинської міської ради на укладення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

2.17. Визначення виконавця земельних торгів проводиться після прийняття міською радою рішення, передбаченого пунктом 3.8. цього Положення.

2.18. Виконавець земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після отримання документів та матеріалів на лоти публікує у друкованих засобах масової інформації та розміщує на офіційному веб-сайті Нетішинської міської ради  оголошення, яке має відповідати вимогам частини 4 статті 137 Земельного кодексу України.

2.19. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.

2.20. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до містобудівної, землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

Копія розпорядження про скасування земельних торгів протягом наступного дня після підписання, передається виконавцю земельних торгів.

2.21. Виконавець земельних торгів оприлюднює повідомлення про скасування земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання розпорядження про скасування торгів в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

3. Підготовка та порядок проведення земельних торгів

3.1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на кожний лот, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України.

3.2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.

3.3. Виконавець земельних торгів публікує оголошення про проведення земельних торгів.

В оголошенні зазначаються:

а)найменування організатора земельних торгів;

б)місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

в)цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;

г)умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

ґ)стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

д)містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;

е)місце і час проведення земельних торгів;

є)розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

ж)номер рахунка виконавця земельних торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

з)найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

и)текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).

3.4. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

            а) заяву про участь у земельних торгах;

            б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно  повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій  зареєстрована юридична особа.

Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

            в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

            Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

3.5. Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.

            Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.

3.6. У процесі проведення торгів виконавець торгів веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот.

Протокол підписується переможцем, ліцитатором та уповноваженим представником організатора земельних торгів негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.

3.7. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, окрім випадків, передбачених статтею 137 Земельного кодексу України.

Проекти договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки готуються відділом із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

3.8. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

3.9. Договором оренди землі має бути передбачено, що:

- ціна продажу відповідного лота не є орендною платою за перший рік оренди земельної ділянки;

- розмір орендної плати за землю за перший рік оренди має дорівнювати ціні продажу відповідного лота;

- розмір орендної плати за землю обов’язково індексується, у випадках, передбачених законодавством.

3.10. Ціна продажу земельної ділянки, а також плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

3.11. Кошти переможцем земельних торгів перераховуються до міського бюджету на рахунок, зазначений у протоколі земельних торгів.

Контроль за надходженням цих коштів проводить організатор земельних торгів та управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

3.12. Договори оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладені за результатами проведених земельних торгів, після закінчення терміну їх дії можуть бути поновлені на новий строк, якщо це передбачено у договорі, та за умови виконання усіх умов попереднього договору.

У разі поновлення договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

3.13. У разі переходу від переможця земельних торгів до іншої особи права власності на незавершене будівництво або нерухомий об’єкт, які збудовані на земельній ділянці або право на яку отримане на земельних торгах, новий власник сплачує орендну плату за землю у розмірах, визначених у договорі для переможця земельних торгів.

4. Встановлення результатів земельних торгів

4.1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

4.2. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

4.3. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

4.4. Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

4.5. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев'ятій статті 137 Земельного кодексу України.

4.6. Результати земельних торгів анулюються у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений законом строк належної суми за придбаний лот.

Розпорядження про анулювання торгів видається у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

4.7. У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

4.8. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

4.9. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів.

4.10. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

4.11. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною рішенням організатора земельних торгів.

4.12. Відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради за підписом керівника, протягом не більше двох робочих днів після проведення земельних торгів, надає до фінансового управління виконавчого комітету міської ради у письмовому вигляді інформацію про їх підсумки, а саме: інформацію про переможців та їх банківські реквізити.

5. Оприлюднення результатів земельних торгів

5.1 Відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті Нетішинської міської ради, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___________________

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

від «___»__________ 2013 року

№ ______

 

СКЛАД ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ
з продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах
(земельних торгах)  у м.Нетішин

 

Скакун                                             - в.о.першого заступника міського голови,

Павло Степанович                           голова комісії      

                                                  

Ковба                                                - в.о. начальника  управління Держкомзему

Олександр Павлович                      у  м.Нетішині  Хмельницької області, заступник

                                                             голови комісії

 

Цисарук                                           - завідувач  відділу із земельних питань управління
Антоніна Володимирівна                    містобудування, архітектури та житлово-

          комунального господарства виконавчого комітету

          міської ради, секретар комісії

 

Керницька                                       - начальник управління містобудування,

Любов Миколаївна                         архітектури та житлово-комунального

        господарства виконавчого комітету міської ради

 

Кравчук                                           - начальник фінансового управління виконавчого

Валентина Федорівна                     комітету міської ради

 

Міклуха                                           - депутат міської ради, голова постійної

Геннадій Іванович                           комісії міської ради з питань земельних відносин

        та охорони навколишнього природного

       середовища (за згодою)

 

Ябковська                                        - начальник юридичного відділу виконавчого

Світлана Дем’янівна                       комітету міської ради

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___________________

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

від «___»__________ 2013 року

№ ______

 

СКЛАД
конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою та виконавців земельних торгів

 

 

Скакун                                             - в.о.першого заступника міського голови,

Павло Степанович                           голова комісії      

                                                   

Ковба                                                - в.о. начальника  управління Держкомзему

Олександр Павлович                      у  м.Нетішині  Хмельницької області, заступник

                                                             голови комісії

 

Цисарук                                    - завідувач  відділу із земельних питань управління

Антоніна Володимирівна         містобудування, архітектури та житлово-

       комунального господарства виконавчого комітету

      міської ради, секретар комісії

 

Керницька                                       - начальник управління містобудування,

Любов Миколаївна                         архітектури та житлово-комунального

         господарства виконавчого комітету міської ради

 

Кравчук                                           - начальник фінансового управління виконавчого

Валентина Федорівна                     комітету міської ради

 

Міклуха                                           - депутат міської ради, голова постійної

Геннадій Іванович                           комісії міської ради з питань земельних відносин

          та охорони навколишнього природного

          середовища (за згодою)

 

Ябковська                                        - начальник юридичного відділу виконавчого

Світлана Дем’янівна                       комітету міської ради

 

 РІШЕННЯ                                        Проект

 

 

Про затвердження Положення про

продаж земельних ділянок або прав

на них на конкурентних засадах

(земельних торгах) у м.Нетішин

 

            Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, статей 373, 374 Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву”, "Про оцінку земель", «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" та з метою врегулювання відносин щодо оренди землі на території міста Нетішин, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету платежів за оренду землі, міська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин згідно з Додатком 1.

2.Затвердити склад постійно діючої комісії з продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин згідно з додатком 2.

3.Затвердити склад конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою та виконавців земельних торгів згідно з додатком 3.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення тридцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 10 липня 2012 року № 30/626 «Про затвердження тимчасового Положення про порядок набуття прав на землю на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Міклуха Г.І.) та в.о.першого заступника міського голови Скакуна П.С.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            М.М.Степаненко