Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Нетішинської міської ради

«Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин» (далі-Правила).

Даний проект рішення розроблено з метою приведення діючих Правил у відповідність до вимог чинного законодавства.

Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює ці Правила є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про рекламу», постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року           № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин».

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Правил встановлення у місті Нетішин чітко визначених правил розміщення зовнішньої реклами, визначення чіткого переліку документів, необхідних для розміщення зовнішньої реклами. Встановлення підстав та визначення процедур скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами, встановлення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

-

 

2.Цілі державного регулювання

Дані Правила визначають основні вимоги до подання та розгляду документів, необхідних для розміщення зовнішньої реклами, встановлено підстави та визначено процедуру скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

          1.Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує Правила у відповідності до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

          2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

          Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Приведення Правил у відповідність до вимог чинного законодавства

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

Показники

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

          Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

*За статистичними даними, кількість підприємств, які включені до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій

**фізичні особи підприємці

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проекту рішення дозволить затвердити Правила подання та розгляду пропозицій щодо розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення питання щодо розміщення зовнішньої реклами буде приведено до вимог чинного законодавства

Х

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

 

 

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин».

Запропонований  проект  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури розміщення зовнішньої реклами.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даним проектом рішення здійснюється приведення до вимог чинного законодавства питання щодо розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин, у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного актавстановлюється безстроковий, оскількии він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акта плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

2.Час, що витрачається суб’єктами та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

3.Кількість звернень до робочого органу (Фонду комунального майна міста Нетішина)

4озмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

5.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

          4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

          5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 9 серпня 2019 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 306 а, тел. (03842) 9-11-26.

 

 

 

Міський голова                                                                      О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Охримчук О.М.

Гнатів І.І., 9-07-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

______________ сесії Нетішинської міської ради

I скликання

 

__.__.20__                                        Нетішин                                 № __/______

 

Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», статті 124 Земельного кодексу України, рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання «Про положення про центр надання адміністративних послуг» від 30 березня 2018 року № 40/2414, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та з метою упорядкування діяльності розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин, міська рада              в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин у новій редакції, згідно з додатком.

2.Визнати такими, що втратили чинність:

2.1.рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1626 «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»;

2.2. рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2018 року № 23/1217 «Про внесення змін до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1626 «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин».

2.3. рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02 березня 2018 року № 39/2240 «Про внесення змін до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1626 «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин».

 

 

2

 

3.Рішення набирає чинності з дня його опублікування у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузіва Р.М.), першого заступника міського голови Романюка І.В. та заступника міського голови Латишеву О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                      О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______________

сесії Нетішинської міської

ради VІI скликання

__.__.20__ № __/_____

 

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у м. Нетішин

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1.Загальні положення

1.Правила розміщення зовнішньої реклами (далі – Правила) регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Нетішин та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Нетішинської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах м.Нетішин, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

робочий орган – Фонд комунального майна міста Нетішина;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

ЦНАП Центр надання адміністративних послуг.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

3.Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом ради відповідно до цих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

5. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, переоформлення дозволу та, анулювання дозволу;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

оформлення дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Хмельницькій області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому комітету Нетішинської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник через ЦНАП подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цих Правил, відомості про заяву у той же день (не пізніше наступного) вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган через ЦНАП надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою)/підприємством-балансоутримувачем та відділом містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради, а також з:

виконавчий комітет Нетішинської міської ради - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачами інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

органом Державтоінспекції - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - четвертому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - четвертому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

12. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

15.1.У разі розташування рекламного засобу шляхом його вкопування на глибину більше 1 м на земельній ділянці комунальної власності міста Нетішина, підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу є дозвіл та договір на користування цією земельною ділянкою (оренда, сервітут). Такий договір оформляється відповідно до вимог земельного законодавства України без залучення робочого органу з ініціативи розповсюджувача зовнішньої реклами.

15.2.У разі розміщення рекламного засобу на території та об’єктах комунальної власності, підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу є дозвіл та договір на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, укладений із балансоутримувачем такого місця.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

18. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

19. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

20. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цих Правилах;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

21. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення.

22. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

23. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений цими Правилами, є вичерпним.

24. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. У разі прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про демонтаж рекламних засобів, такий демонтаж проводиться підприємством, вказаним у рішенні.

25. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

26. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

43. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

45. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

46. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

48. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

49. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Заява

Заявник ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
     (для юридичної особи - місцезнаходження,                                                                                           
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                         для фізичної особи -   місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

Телефон (телефакс) _______________________________________________________________

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
                                          (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                (літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ДОЗВІЛ №_____

на розміщення зовнішньої реклами

 

Виданий  ____ _______ ____р. на підставі рішення виконавчого комітету міської ради

                    (дата видачі)

_____________________________________________________________________( дата і номер рішення)

кому________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

 

_____________________________________________________________________

зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

 

_____________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

 

_____________________________________________________________________

банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

 

Адреса місця розташування рекламного засобу ________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _______________________

__________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

 

Фотокартка або комп'ютерний макет  місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6  х  9  сантиметрів),  на  якому планується розташування рекламного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджувальна частина

 

1.Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)/підприємство-балансоутримувач

___________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________

                            (підпис, М.П.)                                                             (ПІБ)

*_________________________________________________________________

2.Відділ  містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради

_________________________________                                                           

                            (підпис ,М.П.)                                                               (ПІБ)

____________________________________________________________________

На вимогу робочого органу:

3.Орган Державтоінспекції

_________________________________                                                           

                           (підписМ.П.)                                                                          (ПІБ)

*_______________________________________________________________________________

4. Утримувач (-і) інженерних комунікацій

______________________________________________________________________

                         (підписМ.П.)                                                                       (ПІБ)

*_______________________________________________________________________________

5.Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

_________________________________                                                           

                           (підпис,М.П.)                                                                  (ПІБ)

*____________________________________________________________________

 

Строк дії дозволу від _____________________            до ____________________________

Продовжено з ___________________________            до ____________________________

Продовжено з ___________________________            до ________

Продовжено з ________________________           до ____________________________

 

 

Керівник робочого органу           _________________                      __________________

                                                                                    (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)                                                           

                                                                                             М.П.

 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6  х  9  сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу