Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Ольга Бобіна: «На засіданні госпітальної ради обговорювали шляхи розвитку Шепетівського госпітального округу»

19 бер 2018

У четвер, 15 березня, в Шепетівці відбулося чергове засідання госпітальної ради, яка працює при Шепетівському госпітальному окрузі. Участь в засіданні взяли представники госпітальної ради Нетішина, а саме: заступник міського голови Ольга Бобіна, головний лікар КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» Василь Пословський та заступник головного лікаря з медичного обслуговування, депутат міської ради Ігор Дем’янюк.

В ході засідання присутні  затвердили Положення про госпітальну раду Шепетівського госпітального округу, згідно якого основними завданнями госпітального округу є сприяння організації та функціонуванню мережі закладів охорони здоров’я, що входять до складу Шепетівського ГО, у такий спосіб, що дозволить забезпечити якість та своєчасність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню та ефективне використання бюджетних коштів, координація дій, розроблення пропозицій та рекомендацій, визначення проблемних питань з організації та фінансування вторинної медичної допомоги у госпітальному окрузі та інше. Погоджено склад госпітальної ради. Як зазначила, Ольга Бобіна: «У зв’язку з утворенням нових об’єднаних територіальних громад, автоматично змінюється склад ради, зокрема, членами госпітальної ради стають делеговані представники ОТГ, які здійснюють співробітництво у сфері охорони здоров’я для забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню на «місцях».

Одним із завдань госпітальної ради є розроблення 5-річного плану розвитку ГО, який містить щорічні показники досягнень та результативної роботи медичних закладів, для того, щоб його розробити присутні вирішили ознайомитися з матеріально-технічною базою госпітального округу, кадровим потенціалом установ, з проблемним питаннями. Члени ради затвердили графік об’їздів закладів охорони здоров’я, перевірка КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» відбудеться у жовтні 2018 року. Наприкінці жовтня вивчивши проблеми та досягнення кожної медичної установи, що входить до Шепетівського ГО, члени госпітальної ради розроблять план розвитку госпітального округу на 5 років.  Також під час засідання обговорювались питання щодо застарілого обладнання в лікарнях та відсутність житла «на місцях» для молодих медпрацівників. 

Нагадаємо, що відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №199-р було затверджено перелік та склад госпітальних округів Хмельницької області. До складу Шепетівського  госпітального округу увійшли  заклади охорони здоров’я, що розміщені на території міст та районів:  Шепетівки, Нетішина, Славути, Шепетівського, Славутського, Полонського, Ізяславського та Білогірського районів. Головою госпітальної ради Шепетівського ГО є головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні Валентина Савчук, заступник головний лікар Славутської центральної районної лікарні Віктор Іващук.

Гос­пі­таль­ні ок­ру­ги ство­рені як фун­кці­ональ­ні об’єд­нання лі­ка­рень, роз­та­шо­ва­них на виз­на­че­ній те­ри­то­рії. Зак­ла­ди охо­ро­ни здо­ров’я, охоп­ле­ні гос­пі­таль­ним ок­ру­гом, за­ли­ша­ються у влас­ності і під­по­ряд­ку­ван­ні міс­це­вих ор­га­нів вла­ди, що є учас­ни­ка­ми гос­пі­таль­но­го ок­ру­гу. Оп­ти­мі­за­ція ме­ре­жі че­рез гос­пі­таль­ні ок­ру­ги доз­во­лить ви­рі­ши­ти біль­шість проб­лем вто­рин­но­го рів­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги, ос­кіль­ки зба­лан­со­вує міс­це­ву ав­то­но­мію та ке­ро­ва­ність про­це­су Уря­дом, а та­кож ство­рить від­по­від­ні фі­нан­со­ві сти­му­ли.

Відділ з організаційних питань апарату

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Ключові слова: госпітальний округ Нетішин рада