Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої (позачергової)

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.11.2015 № 2/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із

рішенням шостої сесії НМР VІІ скликання від 29.01.2016 № 6/125,

рішенням двадцять восьмої сесії НМР VІІ скликання від 02.06.2017 № 28/1544))

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Постійні комісії Нетішинської міської ради VІІ скликання (надалі - постійні комісії) є органами Нетішинської міської ради (надалі - рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом міської ради та цим положенням.

1.2.Радою утворені такі постійні комісії:

- з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку;

- з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики;

- з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва;

- з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту.

1.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови у складі голови і членів постійної комісії.

1.4.Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припиненні за рішенням ради:

- з ініціативи голови постійної комісії у випадку подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- за мотивованою ініціативою відповідних осіб, вказаних у частині 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5.Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.6.До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради. Міський голова, секретар міської ради координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій.

1.7.Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

1.8. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.10.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.11.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.12.Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

2.ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, бюджету міста, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

2.2.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

2.3.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також діяльність виконавчого комітету Нетішинської міської ради з виконання власних повноважень, делегованих повноважень та делегованих йому радою повноважень, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2.4.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.5.Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

Для розгляду окремо визначених питань, у разі необхідності, постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.6.Постійні комісії мають право направляти органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої рекомендації та висновки.

2.7.Постійні комісії за дорученням міського голови розглядають електронні петиції на своєму засіданні відповідно до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

(Доповнено підпунктом 2.7.  згідно із рішенням шостої сесії НМР VІІ скликання від 29.01.2016 № 6/125)

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ

3.1.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.2.Діяльність постійної комісії здійснюється відповідно до піврічного плану роботи Нетішиської міської ради.

3.3.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.4.У разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання за пропозицією 1/3 складу депутатів ради. присутніх на засіданні постійної комісії.

3.5.За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій.

3.6.Голова постійної комісії не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії.

3.7.На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники відділів, управлінь виконавчого комітету міської ради, місцевих органів виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.8.Секретар постійної комісії через відділ з питань сприяння діяльності депутатів міської ради забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії, забезпечує ведення діловодства постійної комісії.

3.9.Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити: супровідний лист, проект висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку щодо розгляду питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів, список запрошених.

3.10.Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він може виступати іншою мовою.

3.11.Проект порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

3.12.Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії.

3.13.Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є право-мочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів, що входять до загального складу комісії.

4.2.Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто.

4.3.Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії.

4.4.Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження з питань, що обговорюються, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття висновків або рекомендацій ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

4.5.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

4.6.Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності - заступниками голів або секретарями постійних комісій.

4.7.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

- дата і місце проведення засідання;

- прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

- результати голосувань з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки.

4.8.Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем постійної комісії міської ради. У разі відсутності голови постійної комісії міської ради прото-коли підписуються заступником голови та секретарем постійної комісії міської ради.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами, у разі їх відсутності - заступниками голів, і секретарями постійних комісій.

4.9.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.10.Висновки та рекомендації постійної комісії, протоколи їх засідань є відкритими, оприлюднюються, не пізніш як за десять робочих днів з дня проведення засідань, і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.11.У разі недотримання визначених строків на ім'я голови постійної комісії відповідними органами чи посадовими особами надається інформація з обґрунтуванням причин порушення строків.

4.12.Під час проведення засідань постійних комісій міської ради забезпечується пряма онлайн трансляція засідань на офіційному веб-сайті Нетішинскьої міської ради, з моменту його початку розгляду порядку денного і до його завершення/

5.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1.Постійна комісія з питань депутатської діяльності,

етики, регламенту, законності та правопорядку

1.Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту міської ради, цього положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики, законності та правопорядку.

2.Здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем та депутатами міської ради вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає цим особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

3.Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності депутатів ради, дострокового припинення повноважень міського голови та секретаря міської ради.

4.Готує висновки і рекомендації, проекти рішень ради з питань організації і проведення виборів депутатів міської ради, міського голови та місцевого референдуму.

5.Аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність діяльності утворених радою органів.

6.Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, дотримання норм Конституції України, прав, свобод та законних інтересів громадян на території міста.

7.Аналізує виконання цільових програм, направлених на поліпшення роботи судів, правоохоронних органів, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, соціального захисту працівників цих органів.

8.Вивчає досвід роботи інших органів місцевого самоврядування.

9.Розглядає проекти рішень ради, що стосуються питань законності, правопорядку, готує висновки і рекомендації з цих питань.

10.Заслуховує інформацію керівників правоохоронних та інших органів, установ і організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод громадян міста.

11.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії.

 

2.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики

1.Попередньо розглядає проекти бюджету міста на відповідний рік, аналізує стан його виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до нього.

2.Узагальнює пропозиції постійних комісій щодо проектів бюджету міста, змін та доповнень до них, подає на розгляд ради відповідні висновки та рекомендації.

3.Розглядає звіт про виконання бюджету міста та дає свої пропозиції щодо затвердження його радою.

4.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

- ставок орендної плати за використання комунального майна територіальної громади міста;

- надання пільг зі сплати податків і зборів, орендних ставок, звільнення від сплати окремих податків;

- встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста;

- інших питань, пов'язаних з бюджетним фінансуванням.

5.Разом з іншими постійними комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, вносить пропозиції щодо фінансового забез-печення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання.

6.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії.

 

3.Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,

комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва

1.Розглядає питання в галузі будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства міста, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

2.Готує висновки щодо стану та перспектив розвитку будівництва та архітектури міста, покращання роботи підприємств комунальної власності територіальної громади міста, благоустрою міста, утримання та ремонту доріг, цільових програм з цих питань, вносить відповідні рекомендації.

3.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях;

- затвердження радою відповідної містобудівної програми, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

- встановлення на відповідній території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

4.Здійснює контроль за виконанням цільової програми з питань розвитку підприємництва, заслуховує інформацію про її виконання.

5.Готує пропозиції щодо участі представників малого та середнього бізнесу у реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм.

6.Аналізує ефективність використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

7.Розглядає питання приватизації (продажу) об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, надання комунального майна територіальної громади міста в оренду або під заставу.

8.Здійснює контроль за ходом приватизації комунального майна територіальної громади міста.

9.Сприяє підвищенню ефективності роботи об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, організовує підведення підсумків фінансово-господарської діяльності цих об'єктів, вносить відповідні рекомендації.

10.Вивчає стан, перспективи розвитку кредитування молодіжного будівництва, індивідуального будівництва у місті, вносить пропозиції стосовно ефективного, цільового використання бюджетних коштів у цих сферах.

11.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії.

 

4.Постійна комісія з питань земельних відносин

та охорони навколишнього природного середовища

1.Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань раціонального використання земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою.

 

2.Готує висновки та рекомендації щодо:

- вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб;

- розпорядження землями міста Нетішина;

- надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності територіальної громади міста відповідно до Земельного кодексу України;

- використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста, додержання земельного та екологічного законодавства;

- встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

- розгляду та затвердження радою проектів міських програм охорони довкілля, поводження з твердити побутовими відходами;

- підготовки висновків про встановлення та зміну меж міста;

- інших питань, пов'язаних із земельними відносинами та охороною навколишнього природного середовища.

3.Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників управлінь з цих питань.

4.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії.

 

5.Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту

1.Вивчає питання щодо стану і розвитку освіти, культури, духовного і патріотичного виховання, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

2.Аналізує стан розвитку освіти в місті, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста, готує висновки та пропозиції з цих питань.

3.Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

4.Готує висновки і рекомендації до проектів бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку області в частині охорони материнства та дитинства, покращання якості медичного обслуговування населення міста і здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на ці цілі.

5.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурологічних закладів та закладів мистецтва, естетичного виховання, сприяння збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання та збереження культурно-історичних пам'ятників.

6.Розглядає питання, пов'язані з охороною здоров'я, розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з цих питань та питань покращання медичного обслуговування населення.

7.Сприяє роботі національно-культурних товариств та реалізації прав національних меншин.

8.Готує рекомендації, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, підготовки її до служби в Збройних Силах України.

9.Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально незахищених категорій громадян, роботу міського центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні рекомендації з цих питань.

10.Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих питань.

11.Аналізує стан забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, надання працівникам, відповідно до законодавства, пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує висновки і рекомендації з цих питань.

12.Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

13.Обговорює та вносить пропозиції раді про заснування засобів масової інформації ради.

14.Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, депутатських фракцій і груп шляхом висвітлення в засобах масової інформації, ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями.

15.Підтримує зв'язок із політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, населенням міста.

16.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії.