Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення другої (позачергової)

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

01.12.2020 № 2/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

(із змінами внесеними рішенням міської ради від 23.12.2020 №  4/173)

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Постійні комісії Нетішинської міської ради VІІІ скликання (надалі - постійні комісії) є органами Нетішинської міської ради (надалі - рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», Регламентом міської ради та цим положенням.

1.2.Радою утворені такі постійні комісії:

- з питань гуманітарної сфери, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності;

- з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку,  інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства;

- з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології.

1.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови у складі голови і членів постійної комісії.

1.4.Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припиненні за рішенням ради:

- з ініціативи голови постійної комісії у випадку подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- за мотивованою ініціативою  більше половини депутатів від загального складу ради.

 (абзац другий підпункту 1.4.   викладений у такій редакції відповідно до рішення міської ради від 23.12.2020 №  4/173)

1.5.Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.6.До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради. Міський голова, секретар міської ради координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій.

 

2

 

1.7.Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

1.8. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.10.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.11.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.12.Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

2.ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Нетішинської міської територіальної громади, бюджету Нетішинської міської територіальної громади, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

2.2.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

2.3.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також діяльність виконавчого комітету Нетішинської міської ради з виконання власних повноважень, делегованих повноважень та делегованих йому радою повноважень, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2.4.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.5.Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

 

3

 

Для розгляду окремо визначених питань, у разі необхідності, постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.6.Постійні комісії мають право направляти органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої рекомендації та висновки.

2.7.Постійні комісії за дорученням міського голови розглядають електронні петиції на своєму засіданні відповідно до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ

3.1.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.2.Діяльність постійної комісії здійснюється відповідно до піврічного плану роботи Нетішиської міської ради.

3.3.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.4.У разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання за пропозицією 1/3 складу депутатів ради, присутніх на засіданні постійної комісії.

3.5.За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій.

3.6.Голова постійної комісії не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії.

3.7. Засідання постійної комісії є відкритими та гласними. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники відділів, управлінь виконавчого комітету міської ради, місцевих органів виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. Жодній особі не може бути відмовлено у праві бути присутнім на її засіданні, окрім  випадку вчинення особою протиправних дій, спрямованих на порушення роботи комісії або в іншому випадку, визначеному чинним законодавством.

 

4

 

3.8.Секретар постійної комісії через відділ з питань сприяння діяльності депутатів міської ради: забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії, забезпечує ведення діловодства постійної комісії.

3.9.Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити: супровідний лист, проєкт висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку щодо розгляду питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів, список запрошених.

3.10.Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання комісії - апаратом ради.

3.11.Проєкт порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

3.12.Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії.

3.13.Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів, що входять до загального складу комісії.

4.2.Засідання постійної комісії можуть проводитися дистанційно в режимі онлайн, порядок та процедура яких визначена Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Нетішинської міської ради.

4.3.Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії із зазначенням причин неявки.

4.4.Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

 

5

 

Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії.

4.5.Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження з питань, що обговорюються, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття висновків або рекомендацій ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

4.6.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

4.7.Члени комісії зобов’язані запобігати корупції, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків, самостійно публічно оголошувати про наявність конфлікту інтересів під час пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій, робочих груп, інших, створюваних радою колегіальних органах, до складу яких вони включені, та на яких розглядається відповідне рішення. Окрім того, з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», повинні вживати заходів стосовно врегулювання конфлікту інтересів.

4.8.Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації,  прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності - заступниками голів або секретарями постійних комісій.

4.9.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

- дата і місце проведення засідання;

- прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

- результати голосувань з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки.

4.10.Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем постійної комісії міської ради. У разі відсутності голови постійної комісії міської ради протоколи підписуються заступником голови та секретарем постійної комісії міської ради.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами, у разі їх відсутності - заступниками голів, і секретарями постійних комісій.

 

6

 

4.11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.12.Висновки та рекомендації постійної комісії, протоколи їх засідань є відкритими, оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.13.У разі недотримання визначених строків на ім'я голови постійної комісії відповідними органами чи посадовими особами надається інформація з обґрунтуванням причин порушення строків.

4.14.Під час проведення засідань постійних комісій міської ради забезпечується пряма онлайн трансляція засідань на офіційному вебсайті Нетішинської міської ради, з моменту його початку розгляду порядку денного і до його завершення.

 

5.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1.Постійна комісія з питань з питань гуманітарної сфери,

регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності

 

1.Попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд міської ради, та надає свої висновки і рекомендації з питань гуманітарної сфери, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності.

2.Вивчає питання відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії, аналізує відповідні положення в проєктах програм соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на відповідний період, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

3.Аналізує стан розвитку освіти в місті, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Нетішинської міської територіальної громади, готує висновки та пропозиції з цих питань.

4.Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

5.Готує висновки і рекомендації до проєктів бюджету Нетішинської міської територіальної громади з питань відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії.

6.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурологічних закладів та закладів мистецтва, естетичного виховання, сприяння збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання та збереження культурно-історичних пам'ятників.

 

7

 

7.Розглядає питання, пов'язані з охороною здоров'я, розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проєкти рішень ради і пропозиції з цих питань та питань покращання медичного обслуговування населення.

8.Сприяє роботі національно-культурних товариств та реалізації прав національних меншин.

9.Готує рекомендації, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, підготовки її до служби в Збройних Силах України.

10.Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально незахищених категорій громадян, роботу міського центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні рекомендації з цих питань.

11.Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих питань.

12.Аналізує стан забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, надання працівникам, відповідно до законодавства, пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує висновки і рекомендації з цих питань.

13.Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

14.Обговорює та вносить пропозиції раді про заснування засобів масової інформації ради.

15.Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, депутатських фракцій і груп шляхом висвітлення в засобах масової інформації, ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями.

16.Підтримує зв'язок із політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, населенням міста.

17.Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту Нетішинської міської ради, цього положення, інших актів, що стосуються роботи Нетішинської міської ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики, законності та правопорядку.

18.Готує висновки щодо проєктів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проєкти рішень ради з питань законності і правопорядку.

19.Розглядає питання порядку денного, матеріали і проєкти рішень, що виносяться на розгляд сесії, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

20.Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про запобігання корупції»; надає міському голові, секретарю міської ради, депутатам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

8

 

21.Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності депутатів ради, дострокового припинення повноважень міського голови та секретаря міської ради.

22.Аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність діяльності утворених радою органів.

23.Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, дотримання норм Конституції України, прав, свобод та законних інтересів громадян на території Нетішинської міської територіальної громади.

23.Аналізує виконання цільових програм, направлених на поліпшення роботи судів, правоохоронних органів, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, соціального захисту працівників цих органів.

24.Вивчає досвід роботи інших органів місцевого самоврядування.

25.Заслуховує інформацію керівників правоохоронних та інших органів, установ і організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод громадян міста.

26.Контролює хід виконання рішень Нешинської міської ради з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії.

27.Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням постійної комісії.

 

2.Постійна з питань планування бюджету, фінансів,

розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, 

інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства

 

1.Попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд міської ради, та надає свої висновки і рекомендації з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства.

2.Вивчає питання відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії, аналізує відповідні положення в проєктах програм соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на відповідний період, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

3.Узагальнює пропозиції до проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на відповідний рік, змін та доповнень до нього, подає на розгляд Нетішинської міської ради відповідні висновки та рекомендації.

4.Розглядає звіт про виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за відповідний рік та дає свої пропозиції щодо затвердження його Нетішинською міською радою.

5.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

9

 

- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

- ставок орендної плати за використання комунального майна територіальної громади міста;

- надання пільг зі сплати податків і зборів, орендних ставок, звільнення від сплати окремих податків;

- встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста;

- інших питань, пов'язаних з бюджетним фінансуванням.

6.Попередньо розглядає проєкти фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням.

7.Вивчає, аналізує стан розвитку підприємництва в Нетішинській міській територіальній громаді та готує пропозиції щодо його розвитку;

8.Розробляє і реалізує заходи, спрямовані на встановлення сприятливих взаємовідносин між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у Нетішинській міській територіальній громаді.

9.Розглядає питання щодо створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних зв’язків залучення інвестицій.

10.Бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм.

11.Виконує повноваження з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, покладені на постійну комісію, відповідно до Регламенту Нетішинської міської ради VІІІ скликання, в тому числі готує  висновки та рекомендації з питань регуляторної політики, аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою.

12.Вносить пропозиції стосовно ефективного використання та розвитку комунальної власності.

13.Аналізує ефективність використання об'єктів комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади.

14.Розглядає питання приватизації (продажу) об'єктів комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади, надання комунального майна територіальної громади Нетішинської міської територіальної громади в оренду.

15.Здійснює контроль за ходом приватизації комунального майна Нетішинської міської територіальної громади.

16.Сприяє підвищенню ефективності роботи об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, організовує підведення підсумків фінансово-господарської діяльності цих об'єктів, вносить відповідні рекомендації.

17.Узгоджує проєкти нормативних актів та програм, що стосуються комунального господарства Нетішинської міської територіальної громади.

 

10

 

18.Контролює хід виконання рішень Нешинської міської ради з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії.

19.Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням постійної комісії.

 

3.Постійна комісія  з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології.

 

1.Попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд міської ради, та надає свої висновки і рекомендації з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології.

2.Вивчає питання відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії, аналізує відповідні положення в проєктах програм соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на відповідний період, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

5.Готує висновки і рекомендації до проєктів бюджету Нетішинської міської територіальної громади з питань відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії.

6.Сприяє в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території Нетішинської міської територіальної громади, надає пропозиції щодо внесення змін до генерального плану забудови та  іншої містобудівної документації.

7.Здійснює моніторинг дотримання генерального плану забудови та плану зонування Нетішинської міської територіальної громади та іншої містобудівної документації.

8.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою Нетішинської міської територіальної громади, забезпечення на її території чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях.

9.Готує висновки та рекомендації щодо встановлення на відповідній території Нетішинської міської територіальної громади режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

10.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок  для суспільних та інших потреб.

11.Розглядає питання, пропозиції і надає висновки з питань розпорядження землями  Нетішинської міської територіальної громади.

12.Надає пропозиції при розробці програм у сфері земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та проводження з твердими побутовими відходами, встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки в межах Нетішинської міської територіальної громади.

 

11

 

13.Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, проводження з твердими побутовими відходами та вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою.

14.Попередньо визначає території для розміщення відходів відповідно  до законодавства.

15.Надає пропозиції щодо визначення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

16.Контролює хід виконання рішень Нетішинської міської ради з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії.

17.Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням постійної комісії.

.