Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.04.2017                                        Нетішин                                № 57/2017-р

 

 

Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, затвердженої розпорядженням міського голови від 29 березня 2017 року № 52/2017-р:

 

1. Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, додаток 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

04.04.2017 № 57/2017-р

 

СКЛАД

комісії з питань роботи із службовою інформацією

у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

 

Пашинська

Валентина Яківна

- керуючий справами виконавчого комітету міської ради, голова комісії

 

 

Обух

Микола Дмитрович

 

- начальник відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії

 

 

Бабицький

Віктор Васильович

- заступник начальника відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради, секретар комісії

 

 

Вдовіченко

Людмила Борисівна

- начальник управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

 

Заріцька

Наталія Миколаївна

- начальник управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

 

Керницька

Любов Миколаївна

- начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради

 

 

Процик

Тетяна Василівна

- начальник загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

Славинська

Тетяна Броніславівна

- начальник відділу комунального господарства виконавчого комітету міської ради

 

 

Шуль Володимир Володимирович

- оператор комп’ютерного набору загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради                                                           В.Я.Пашинська

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

04.04.2017 № 57/2017-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань роботи із службовою інформацією

у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

 

1. Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (далі – Положення) відповідно до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у виконавчому комітеті Нетішинсьокї міської ради, затвердженої розпорядженням міського голови  29 березня 2017 року № 52/2017-р, визначає завдання та загальні засади діяльності Комісії з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітету Нетішинської міської ради (далі – Комісія).

2. Комісія утворюється розпорядженням міського голови з метою:

- забезпечення вимог законодавства під час віднесення відомостей до службової інформації;

- запобігання розголошенню відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Комісія є постійно діючим дорадчим органом.

4. Основними завданнями Комісії є:

складання на підставі пропозицій відділів апарату, інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі – Перелік відомостей) і подання його на затвердження міському голові;

перегляд документів з грифом «Для службового користування» з метою його підтвердження або скасування;

розгляд документів з грифом «Для службового користування» на предмет встановлення у них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

розслідування на підставі рішення міського голови фактів втрати документів з грифом «Для службового користування» та розголошення службової інформації;

розгляд питань щодо присвоєння грифа «Для службового користування» документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена Переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.

5. До складу Комісії включаються представники відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради загального відділу, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та його апарату, в яких створюється службова інформація.

У разі потреби для проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших підприємств, установ, організацій за наявності письмової згоди їх керівників.

6. Загальна чисельність членів Комісії повинна становити не менше ніж               5 осіб. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

7. Голова Комісії організовує роботу та забезпечує для цього необхідні умови.

Секретар Комісії за вказівкою голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, акти, готує проекти рішень, актів,                    висновків тощо.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії. Він завчасно призначає доповідача з членів Комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам Комісії.

9. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

10. За результатами розгляду на засіданні комісії питань приймається рішення, яке оформляється протоколом за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У протоколі фіксуються питання для обговорення та їх результати, запитання, зауваження та пропозиції членів Комісії.

Кожен член Комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

Протокол підписується головою і секретарем Комісії та набирає чинності з моменту його затвердження міським головою.

11. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та його апарату, інших підприємств, установ, організацій та громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

надавати міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію у виконавчому комітеті міської ради.

12. Якщо експертиза документів, інших матеріальних носіїв інформації проводилася у зв’язку з підготовкою їх для відкритого опублікування або передачі іноземцям, окрім протоколу, також складається акт про результати проведення експертної оцінки за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі – Акт).

В Акті зазначається перелік документів, інших матеріальних носіїв інформації, які подані для проведення експертної оцінки, та висновок про наявність чи відсутність у них службової інформації.

У разі наявності такої інформації в Акті зазначаються які саме відомості становлять службову інформацію з посиланням на пункти Переліку відомостей та у разі необхідності їх стислий зміст, а також робиться посилання на сторінки, пункти, абзаци, речення тощо, у яких вони містяться.

У разі відсутності у документах або інших матеріальних носіях відомостей, що становлять службову інформацію, готуються пропозиції щодо їх використання.

3. Гриф обмеження доступу протоколу та Акта встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

14. Голова Комісії та міський голова здійснюють контроль за дотриманням членами Комісії вимог чинного законодавства про службову інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради                                                           В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (пункт 10)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

 

«__»_________201__

______________________

(підпис)

 

ПРОТОКОЛ № ___

Присутні:

 

Голова комісії     ____________________________________________________

                                                                              (прізвище та ініціали, посада)

 

Секретар    _________________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали, посада)

 

Члени комісії: _______________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали, посада)

     _______________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали, посада)

                       ________________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали, посада)

 

Доповідач      ________________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали, посада)

 

Питання, які розглядалися: _______________________________________________________

 

Пропозиції та зауваження до протоколу: _________________________________________________________

 

Голова комісії              _______________                 __________________________

                      (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище)

 

Секретар                                     _________________________                            ___________________________

                                                      (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище)

 

“___” _________ 20__ р.

Додаток 2

до Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (пункт 12)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

 

«__»_________201__

______________________

(підпис)

АКТ

про результати проведення експертної оцінки

 

Комісія з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті міської ради у складі___________________________________________

                                               (посада, прізвище та ініціали)

___________________________________________розглянула____________________________________

(вид та стислий зміст документа, іншого матеріального носія інформації, номер, дата реєстрації)

_____________________________________________________________________________Зробила висновок:____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Голова комісії              ________________               ______________________

                                           (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище)

Секретар                       ________________               ______________________

                                               (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії:               _________________             ______________________

                                             (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

 

                                      ________________               ______________________

                                                    (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

 

                                      ________________               ______________________

                                 (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

 

 

«___»________________20___     р.