Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва

 

ДОДАТОК 1

Додаток

до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 22 грудня 2017 року

№ 30-17/2017

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету, що виділяються

на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва

Цей Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва (далі – СПД) за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та з урахуванням положень Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 року № 794.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок визначає умови та механізм здійснення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області (далі – Фонд) за рахунок  коштів  обласного бюджету.

Головним розпорядником коштів є структурний підрозділ облдержадміністрації, який отримує бюджетні призначення з обласного бюджету на здійснення фінансово-кредитної підтримки СПД.

1.2. Фондом проводиться діяльність у сфері надання фінансово-кредитної підтримки на умовах повернення, забезпеченості, строковості, платності.

1.3. Фондом надається фінансово-кредитна підтримка СПД у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на забезпечення розвитку підприємництва.

1.4. СПД забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів (майнової участі) у розмірі не менше 20 відсотків його вартості (у разі реалізації проекту у сільській місцевості), 25 відсотків (у разі реалізації проекту у місті районного значення), 30 відсотків (у разі реалізації проекту у місті обласного значення). Фінансово-кредитна підтримка на суму більше 250,0 тис. грн. надається на умовах залучення інвестиційних ресурсів за принципом п’ятидесятивідсоткового співфінансування.

1.5. Кошти, що виділяються з обласного бюджету на умовах співфінансування з відповідних місцевих бюджетів на фінансове забезпечення розвитку підприємництва, розпорядником нижчого рівня яких є Фонд, акумулюються на його рахунках у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області і використовуються за цільовим призначенням.

1.6. Відносини між Фондом та СПД здійснюються на договірних засадах та на умовах конкурсного відбору проектів.

1.7. Рішення про надання та термін використання фінансово-кредитної підтримки у формі кредиту приймається Інвестиційною радою Фонду, діяльність якої регулюється Положенням про Інвестиційну раду, затвердженим вищим органом Фонду – Наглядовою радою.

1.8. Відсоткова ставка за користування та термін використання фінансово-кредитної підтримки затверджується Інвестиційною радою Фонду конкретно по кожному проекту за ставкою, що не перевищує рівень 1,5 облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату прийняття рішення про надання фінансово-кредитної допомоги.

У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої фінансово-кредитної підтримки розглядається на початку наступного бюджетного року.

Фінансово-кредитна підтримка може надаватись за рішенням Інвестиційної ради за пільговими ставками, але не менше 50% облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату прийняття рішення про надання фінансово-кредитної підтримки.

1. 9. Пріоритетні напрямки фінансово-кредитної підтримки:

виробництво сільськогосподарської продукції (у тому числі вирощування нових та нетрадиційних для регіону видів продукції, тваринництво, рослинництво, промислове розведення риби, бджільництво тощо);

переробка сільськогосподарської продукції (виробництво продуктів харчування, еко- та біопродуктів, виробництво з переробки сировини рослинного і тваринного походження);

машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів;

упровадження енергозберігаючих технологій та реалізація енергоефективних проектів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

освоєння та розробка високотехнологічних виробів;

впровадження інновацій, розвиток інформаційних технологій;

легка промисловість (виготовлення швейних виробів та взуття тощо);

деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів, виробництво інших виробів з деревини тощо);

виробництво будівельних матеріалів (будівельні суміші, оздоблювальні матеріали та конструкції, цегла, керамічні та бетонні вироби тощо);

будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського зеленого туризму, виготовлення сувенірної продукції, відродження народних промислів тощо);

надання соціально-побутових послуг населенню у сільській місцевості.

1.10. Основними критеріями визначення СПД кандидатом на участь у конкурсному відборі для отримання фінансово-кредитної підтримки є:

відповідність проекту пріоритетним напрямкам, визначеним у пункті 1.9. цього Порядку;

строк окупності інвестиційного проекту (бізнес-плану);

забезпечення гарантії повернення фінансово-кредитної підтримки, зокрема у вигляді застави майна, наявності майнового поручителя;

обсяг прибутку та рентабельність виробництва продукції (послуги);

кількість збережених та додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;

виробництво продукції на експорт;

збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

соціальна значимість проекту.

1.11. Фонд не надає фінансово-кредитної підтримки СПД:

на покриття збитків від господарської діяльності;

на формування та збільшення статутного фонду;   

на придбання цінних паперів будь-яких підприємств;

на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих СПД в інших фінансово-кредитних установах;

поданий проект не відповідає пріоритетним напрямам державної та регіональної політики підтримки підприємництва;

які здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

у статутному фонді яких значна (понад 50%) частка іноземного капіталу;

які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація;

які знаходяться на стадії ліквідації або припинили свою господарську діяльність;

які подали необ'єктивну інформацію стосовно проекту або свого фінансово-економічного стану;

які мають заборгованість із виплати заробітної плати та якщо розмір заробітної плати нижче обласного рівня по галузі;

які мають заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо), позабюджетних фондів та з орендної плати за земельні та майнові паї (для агроформувань);

які задекларували збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності за звітний період;

у яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;

які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій.

1.12. Надання фінансово-кредитної підтримки СПД на суму до 300,0 (трьохсот) тис. грн. включно здійснюється за рішенням Інвестиційної ради Фонду.

Надання фінансово-кредитної підтримки СПД на суму більше 300,0 (трьохсот) тис. грн. здійснюється за рішенням Інвестиційної ради Фонду та погодженням з головою Наглядової ради Фонду.

1.13. Фінансово-кредитна підтримка за термінами використання ділиться на:

короткострокову – до 12 місяців (включно);

довгострокову – до 36 місяців (включно).

1.14. Фінансово-кредитна підтримка з боку Фонду надається СПД тільки при наявності документів, передбачених у переліку, визначеному Фондом.

У перелік необхідних документів входять, зокрема:

документи, що відображають організаційно-правовий та фінансово-господарський стан СПД;

документи, що засвідчують прибуткову діяльність СПД;

правоустановчі документи на можливий предмет застави;

проект бізнес-плану;

документи, що засвідчують власний внесок СПД у проект або залучення сторонніх інвестиційних ресурсів;

довідки про розмір середньомісячної заробітної плати працівників;

довідки про відсутність заборгованості перед відповідним бюджетом та Пенсійним фондом України.

1.15. Проект бізнес-плану має відображати інформацію про стан підприємства, середовище, в якому воно працює, техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту, аналіз ринку збуту, конкурентноздатності продукції, яка випускається, а також чітко відображати:

обсяг прибутку та рентабельність виробництва продукції (послуги);

кількість збережених та додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;

виробництво продукції на експорт;

збільшення обсягу виробництва продукції (послуги) у розрахунку на 1,0 грн. залучених бюджетних коштів;

збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ

ТА ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ

 

2.1. СПД з метою отримання фінансово-кредитної підтримки для впровадження проекту подає до Фонду заявку на отримання фінансово-кредитної підтримки та бізнес-план з визначенням критеріїв, зазначених у пунктах 1.10 цього Порядку, перелік необхідних документів, визначених Фондом.

2.2. Документи, подані до Фонду, реєструються в установленому порядку і заявнику не повертаються.

2.3. На підставі документів, отриманих від заявника, фахівці Фонду проводять експертизу проекту, готують висновок та пропозиції щодо доцільності та умов надання фінансово-кредитної підтримки, які подаються на розгляд членів Інвестиційної ради Фонду за 3 (три) дні до засідання Інвестиційної ради для прийняття остаточного рішення.

В експертизу проекту включається проведення аналізу економічної та соціальної доцільності реалізації проекту, його інвестиційної привабливості на основі техніко-економічної експертизи відповідного бізнес-плану та фінансово-економічного стану СПД.

Кінцевим результатом проведення експертизи є визначення ступеня доцільності фінансування проекту та підготовка висновку про соціально-економічний ефект від його впровадження.

Висновки та відповідні пропозиції, що готуються Фондом, мають відповідний термін дії, що не перевищує трьох місяців.

2.4. Інвестиційною радою Фонду на підставі отриманих матеріалів та враховуючи результат експертизи проекту приймається рішення про надання (відмову в наданні) фінансово-кредитної підтримки СПД.

Результати прийнятого Інвестиційною радою рішення оформляються протоколом, який є підставою для перерахування коштів з обласного бюджету на рахунки головного розпорядника. Фінансування здійснюється відповідно до помісячного плану асигнувань обласного бюджету.

Фондом протягом п’яти днів з моменту проведення засідання надається протокольне рішення Інвестиційної ради Департаменту фінансів облдержадміністрації. Про результати вказаного рішення Фондом надається повідомлення СПД у письмовій формі.

2.5. При позитивному рішенні Інвестиційної ради про надання фінансово-кредитної підтримки Фондом, на підставі протоколу засідання Інвестиційної ради, протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дати підписання зазначеного протоколу укладається з СПД договір фінансово-кредитної підтримки та договір застави, яким передбачається страхування заставного майна.

Після укладання договору застави відбувається перерахування коштів суб’єкту підприємницької діяльності.

Форми типового договору про фінансово-кредитну підтримку та типового договору про реструктуризацію заборгованості по фінансово-кредитній підтримці згідно з договором про фінансово-кредитну підтримку додаються (додатки 1, 2).

2.6. Предметом забезпечення виконання зобов'язань перед Фондом є ліквідне (рухоме або нерухоме) майно, яке відповідно до Закону України “Про заставу” може бути предметом застави, із виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою. У разі відсутності власного майна, СПД надається у заставу майнове та/або фінансове поручництво іншого суб’єкта господарювання.

Співвідношення коштів фінансово-кредитної допомоги до вартості заставного ліквідного майна має становити 1:1,5.

2.7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України. Для перерахування коштів фінансово-кредитної підтримки Фондом надається Головному управлінню Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжні доручення і договір для перерахування коштів на поточні рахунки СПД, відкритих у комерційних банках.

2.8. СПД згідно з умовами договору повертають кошти на рахунок Фонду, відкритий в банківській установі, для наступного зарахування протягом 3-х (трьох) робочих днів пропорційно заборгованості по:

 • сумі боргу за надану фінансовокредитну підтримку на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, для подальшого перерахування бюджетних коштів протягом 5 (п´яти) робочих днів до спеціального фонду обласного бюджету;
 • платі за користування бюджетними коштами у вигляді відсотків та штрафних санкцій (у разі невиконання умов договору СПД) на утримання Фонду, підтримку матеріальнотехнічної бази та здійснення статутної діяльності;
 • решті коштів на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, для подальшого перерахування протягом 5 (п´яти)  робочих днів до обласного бюджету.

На виконання статутних завдань та забезпечення діяльності Фонду використовуються кошти, що надходять від СПД як плата за користування бюджетними коштами, у межах кошторисних призначень, затверджених Наглядовою радою.

У разі неповернення СПД бюджетних коштів та/або несплати відсотків за користування ними, стягнення таких коштів, нарахування штрафних санкцій покладається на Фонд.

2.9. У разі передачі районними сільськими, селищними та міськими радами обласній раді видатків для надання фінансово-кредитної підтримки СПД з передачею відповідних коштів до обласного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, кошти, які виділяються з місцевих бюджетів, надходять на спеціальний рахунок обласного бюджету Департаменту фінансів облдержадміністрації з подальшим їх перерахуванням через головного розпорядника бюджетних коштів Фонду на рахунки в Головному управлінню Державної казначейської служби України у Хмельницькій області для подальшого використання Фондом за цільовим призначенням на надання фінансово-кредитної підтримки бізнес-проектів СПД відповідних територій за пріоритетами, визначеними місцевими програмами розвитку малого та середнього підприємництва.

2.10. У разі виникнення обставин, пов’язаних із неможливістю своєчасного погашення боргу по договору, у зв’язку з тимчасовим погіршенням фінансового стану СПД, термін погашення кредиту може бути  відстрочений із можливістю часткового скасування нарахованих штрафних санкцій у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Фондом та СПД, якщо СПД доведе, що ним вжито всіх залежних від нього заходів щодо належного виконання умов договору.

Рішення про надання відстрочки термінів погашення кредиту та/або часткове скасування нарахованих штрафних санкцій за період прострочки платежу або про їх відмову приймається Інвестиційною радою Фонду за результатами розгляду клопотання місцевих органів влади та документів, що підтверджують неможливість своєчасного погашення боргу по договору у зв’язку з тимчасовим погіршенням фінансового стану СПД, та надання обґрунтованих пропозицій по усуненню причин погіршення фінансового стану.

Клопотання місцевих органів влади про надання відстрочки термінів погашення кредиту підлягає погодженню із заступником голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Рішення про надання відстрочки термінів погашення кредиту погоджується із Наглядовою радою.

Відстрочка терміну погашення кредиту надається одноразово та на термін, який не перевищує термін, визначений в основному договорі.

2.11. СПД несе відповідальність відповідно до вимог законодавства за нецільове використання одержаних коштів фінансово-кредитної підтримки, за своєчасне і у повному обсязі повернення до Фонду вказаних коштів та плати за користування ними.

СПД надається Фонду у визначеній формі та у встановлені договором строки звіти і копії документів, що підтверджують цільове використання коштів та виконання позичальником своїх зобов’язань за залученим кредитом.

 

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. З метою контролю ефективності використання бюджетних коштів Фондом здійснюється контроль за цільовим використанням отриманих кредитних коштів, моніторинг реалізації СПД проекту, фінансового стану позичальника, стану заставного майна протягом всього часу дії договору фінансово-кредитної підтримки.

Для проведення моніторингу Фондом можуть залучатися аудиторські організації, державні контролюючі та правоохоронні органи тощо.

3.2. При невиконанні СПД своїх зобов’язань щодо повернення кредитних коштів у зазначений строк Фондом стягується заборгованість відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.3. Фондом щомісячно до 08 числа місяця, наступного за звітним, надається головному розпоряднику коштів звіт про стан виконання рішень Інвестиційної ради та договорів Фонду з СПД.

Головним розпорядником коштів здійснюється перевірка ефективності використання коштів, спрямованих з обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку СПД, та щомісячно подається Департаменту фінансів облдержадміністрації звітність про використання коштів обласного бюджету в частині надання фінансово-кредитної підтримки.

3.4. Питання, які не врегульовано Порядком та іншими внутрішніми документами Фонду, що стосуються правовідносин між Фондом та СПД, якими отримано фінансово-кредитну підтримку, вирішуються на підставі діючого законодавства.

 

 

 

Директор Департаменту економічного

розвитку, промисловості та

інфраструктури  облдержадміністрації                                                                        Ю. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва

 

 

 

Типовий договір

про фінансово-кредитну підтримку № ________

 

 

            м. Хмельницький                                                                         __ _________ 20__  року

 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницький області, далі – “Фонд”, в особі _________________________________, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 17.02.2000 року за №1210, з однієї сторони, та _________________________________________, далі – “Позичальник” в особі __________________________, який діє на підставі _________________, зареєстрованого _________________________________________, уклали цей Договір про наступне.

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Відповідно до укладеного Договору між Фондом та Позичальником, згідно з рішенням Інвестиційної Ради  (протокол № _____ від ___ ______ 20___ року) Фондом надається Позичальнику фінансово-кредитна підтримка у формі кредиту через Головне управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області згідно з Порядком надання Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області фінансово-кредитної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності за рахунок коштів обласного бюджету для ___________________________________________________

________________________________________________________________________ в сумі __________ (__________) гривень, строком на _____ (_______________) місяців, з датою погашення кредиту до ____ _________ 20___ року, зі сплатою ___ (_________________) відсотків річних, згідно з додатком №2.

1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки здійснюється одноразово або траншами на цілі, визначені у пункті 1.1 цього Договору та додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Договору, шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку, відкритого у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

            1.3. Надання фінансово-кредитної підтримки здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до рішення ________ сесії обласної ради від ___ ______     20__ року № ______  „Про обласний бюджет на 20__ рік”.

 

2. Фінансові взаємовідносини сторін

 

2.1. Фонд після підписання даного Договору та виконання Позичальником пунктів 3.1 та 3.2 цього Договору, за наявності на рахунках, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області  коштів, перераховує кошти в сумі _____  (_______) грн.,  на рахунок Позичальника № _______, відкритий у ____________________________,  МФО _____________, ЄДРПОУ __________________.

2.2. Фондом призупиняється надання фінансово-кредитної підтримки у випадку відсутності коштів, передбачених пунктом 1.3 цього Договору.

2.3. Строк дії Договору починається з дати підписання, а фінансових зобов’язань – з дати надходження коштів і закінчується днем повного повернення Позичальником одержаних коштів та відсотків за користування ними, а також штрафних санкцій, що виникають у випадку несвоєчасного погашення фінансово-кредитної підтримки та відсотків за користування нею, на рахунок №______________, відкритий у банку __________________, МФО_______, ЄДРПОУ__________.

2.4. Строк нарахування відсотків настає з дня початку дії фінансових зобов’язань від дати перерахування коштів і вони сплачуються Позичальником згідно з графіком (додаток №2) на рахунок, вказаний у п.2.3 даного договору.

Розрахунок відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою здійснюється щомісячно з першого по останнє число поточного місяця включно, за фактичну кількість календарних днів користування фінансово-кредитною підтримкою, із розрахункової кількості днів у році – 365.

2.5. Позичальник проводить погашення фінансово-кредитної підтримки на рахунок, вказаний у п.2.3 даного договору,  частками згідно  Додатку №3.

2.6. За порушення строків сплати відсотків та повернення одержаної фінансово-кредитної підтримки Позичальник сплачуватиме Фонду пеню (за весь період користування фінансово-кредитною підтримкою) за кожний день прострочення платежу, яка обчислюється від суми простроченого боргу за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діє у період, за який обчислюється пеня, із розрахункової кількості днів у році 365 днів.

2.7. Сплата пені не знімає відповідальності з Позичальника по сплаті відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою згідно з пунктом 2.4 цього Договору до їх повного погашення.

2.8. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням здійснюється таким чином:

у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов’язані з одержанням виконання;

у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

у третю чергу сплачується основна сума боргу.

2.9. Фондом може бути змінено відсоткову ставку за користування наданою фінансово-кредитною підтримкою, а Позичальником надається згода на таку зміну, якщо відбуваються збільшення розміру облікової ставки Національного банку України більше ніж на два пункти.

2.10. Якщо будь-яка дата платежів по фінансових зобов’язаннях не буде банківським днем, коли комерційні банки України відкриті для ділових операцій, то дата платежів за фінансовими зобов’язаннями переноситься на наступний банківський день.

 

3. Умови забезпечення фінансових зобов’язань

 

            3.1. До дати надання фінансово-кредитної підтримки та в якості забезпечення Позичальником виконання своїх зобов’язань щодо повернення фінансово-кредитної підтримки, сплати нарахованих  відсотків за користування нею, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на  здійснення забезпеченої заставою вимоги Фонду Позичальник укладає договір застави (іпотеки) майна:

________________________________________________________________________________.

(зазначається майно)

            3.2. Протягом 3-ох (трьох) днів після укладання договору застави Позичальником застраховується на термін дії фінансово-кредитного договору за свій рахунок на користь Фонду предмет застави на його повну вартість відповідно до вимог Закону України “Про заставу” від страхових випадків: пошкодження, знищення або втрата майна.  Протягом 3-ох (трьох) наступних днів Позичальник зобов’язаний представити Фонду засвідчену страховиком копію договору страхування і страхового свідоцтва.

3.3. Позичальник після закінчення строку дії договору страхування, укладеного відповідно до пункту 3.2 даного Договору, на письмову вимогу Фонду зобов’язаний застрахувати майно, зазначене у пункті 3.1 даного Договору, на строк, визначений Фондом.

            3.4. У випадку зниження оціночної вартості заставленого майна Позичальник зобов’язаний  протягом 3-ох (трьох) робочих днів повідомити про це Фонд та на його вимогу надати йому протягом 10-ти (десяти) робочих днів додаткове майно в забезпечення фінансових зобов’язань по цьому Договору.

3.5. Фонд має право достроково звернути стягнення на заставлене майно відповідно до вимог чинного законодавства у випадках:

порушення Позичальником графіку погашення сум основного боргу та відсотків;

нездійснення Позичальником заходів щодо покращання свого фінансово-господарського стану (збільшення збитків та боргу порівняно з попереднім звітним фінансовим періодом);

використання Позичальником фінансово-кредитної підтримки не за призначенням;

ухилення Позичальником від контролю відповідно до пунктів 4.4 та 4.5  цього договору;

Позичальник є фінансово неспроможним або в судовому порядку прийнято рішення про оголошення його банкрутом;

Позичальник вніс будь-які зміни до свого Статуту або інших Установчих документів, які пов’язані з виконанням зобов’язань, без письмової згоди Фонду;

Позичальник закриває чи переводить в іншу банківську установу свої рахунки без письмової згоди Фонду;

Позичальник продає або передає будь-якій третій особі майно, яке є забезпеченням виконання зобов’язань по цьому договору;

порушення Позичальником відповідних умов зберігання та експлуатації предмета застави.

 

4. Позичальник зобов’язується

 

4.1. Виконувати вимоги цього Договору та нести відповідальність за його невиконання згідно з положеннями цього Договору та чинним законодавством України.

4.2. Відкрити  поточний рахунок для отримання коштів та здійснення цілей відповідно до пункту 1.1. цього Договору.

4.3. Використати кошти на зазначені у Договорі цілі відповідно до плану використання, який є невід’ємною частиною цього Договору (додаток №1), та забезпечити своєчасне повернення одержаної фінансово-кредитної підтримки та сплату нарахованих відсотків відповідно до строкового зобов’язання на рахунок Фонду.

4.4. Надавати підтверджуючі документи про використання коштів, отриманих на реалізацію заходів Регіональної програми, а також довідки про ефективність використання наданого кредиту згідно з Переліком звітів та термінів їх надання (додаток №4), який є невід’ємною частиною цього Договору. 

4.5. Надавати Фонду звітні документи та іншу інформацію про хід виконання проекту, на який була отримана підтримка, в строки та в обсязі, які вимагається Фондом.

4.6. У разі нецільового використання фінансово-кредитної підтримки сплатити Фонду штраф у розмірі 20% від суми нецільового використання та повернути фінансово-кредитну підтримку, яка використовувалася  не за призначенням, на рахунок, вказаний у п.2,3 даного договору, протягом 3-х календарних днів після дати виявлення.

4.7. У разі дострокового припинення дії Договору згідно з пунктом 5.2 протягом 30-ти (тридцяти) днів перерахувати фінансово-кредитну підтримку, заборгованість по відсотках за її користування та штрафні санкції на рахунок, вказаний у п.2,3 даного договору.

4.8. За порушення строків сплати згідно з пунктом 4.7 даного договору сплачувати пеню за кожний день прострочення платежу, яка обчислюється від суми цього платежу за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня. 

4.9. У разі порушення строків повернення фінансово-кредитної підтримки або сплати відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою, сплачувати суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

4.10. У разі пролонгації строку дії Договору сплачувати Фонду комісійні в розмірі 2-ох (двох) відсотків від суми фінансово-кредитної підтримки у 15-денний термін від дати пролонгації.

4.11. Не здійснювати без відповідного повідомлення Фонду про заходи щодо реорганізації чи ліквідації юридичної особи.

4.12. Про зміну юридичної та фактичної адреси, номеру телефону повідомляти Фонд у триденний строк.

 

 1. Фонд має право

 

5.1. При порушенні умов Договору згідно з пунктами 2.4, 2.5, 4.4, 4.5 проводити перевірку використання фінансово-кредитної підтримки, виконання умов забезпечення фінансових зобов’язань за цим Договором, хід виконання проекту, на який було надано підтримку, та направляти матеріали до контрольно-ревізійних управлінь, правоохоронних органів за місцем здійснення діяльності Позичальника для прийняття відповідних мір.

5.2. Достроково припинити дію Договору, вимагати повернення наданої фінансово-кредитної підтримки, сплату нарахованих відсотків за користування нею та штрафних санкцій в разі невиконання Позичальником пунктів розділу 4 та у випадках, зазначених в пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

5.3. У разі дострокового припинення дії Договору згідно з пунктом 5.2 здійснити заходи щодо повернення фінансово-кредитної підтримки, заборгованості по відсотках за користування нею та штрафних санкцій на рахунок Фонду відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Позичальник має право

 

 1. Достроково повертати одержану фінансово-кредитну підтримку або її частки, сплачувати відсотки за час користування нею та  звертатися до Фонду для виконання необхідних перерахунків.
 2. Звертатися до Фонду з питанням про перенесення термінів погашення фінансово-кредитної підтримки відповідно до даного Договору.

 

 1. Відповідальність Сторін

 

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі – “порушення Договору”), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належить надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила). Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо обставини, визначені зазначеним пунктом, настали у період прострочення виконання зобов’язання.

7.4. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Позичальник несе одноосібну відповідальність перед третіми особами за виконання чи невиконання нею своїх зобов’язань перед ними, що виникли у зв’язку із виконанням цього Договору.

 

 

 1. Врегулювання спорів

 

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

8.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду згідно з вимогами чинного законодавства України.

 1. Заключні положення

 

9.1. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін з обов’язковим посиланням на цей Договір.

9.2. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у разі якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телефаксом, або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв’язку одержувача.

9.3. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до остаточного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

9.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

9.5. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

 1. Юридичні адреси та реквізити сторін

 

ФОНД:

 

    ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

Регіональний фонд підтримки  підприємництва

по Хмельницькій області

вул. Грушевського, 87

р/р ________________________

в ГУДКСУ у Хмельницькій області

МФО 815013 

ЗКПО 30788223

м. Хмельницький, Україна, 29000

           

___________________________________

(назва Позичальника)

ЄДРПОУ  _________________________

вул._____________, буд. ___

нас. пункт________________,

__________________ р-н,

Хмельницька обл., Україна, ________

                                                   (індекс)

р/р № ___________________________,

відкритий у ______________________ (відділенні банку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            МФО ____________

______

                                                                                                      

                                                                

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

                                                                                                        

 

 

Додаток №1

до типового договору

про фінансово-кредитну підтримку № _____

 

 

 

План використання коштів

 

з/п

Напрямок використання

Сума (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   ФОНД:                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                            

 

Додаток №2

до типового договору

про фінансово-кредитну підтримку № _____

 

 

 

Графік погашення відсотків

 

з/п

Сума (грн.)

Термін погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ФОНД:                                                                                                      ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до типового договору

про фінансово-кредитну підтримку № _____

 

 

 

Графік погашення кредиту

 

              Загальна сума кредиту: ______________ ( ___________) гривень

                                                                                           (прописом)

 

 

з/п

Сума (грн.)

Термін погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

  

    ФОНД:                                                                                        ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

до типового договору

про фінансово-кредитну підтримку № _____

 

Перелік звітів та терміни їх надання

 

№ п/п

Найменування звітів

Термін надання

1

Довідка про заборгованість перед Пенсійним фондом України

Щоквартально

2

Довідка від місцевого підрозділу Головного управління Державної фіскальної служби в області про заборгованість перед бюджетом із сплати податків та внесків

Щоквартально

3

Довідка про заборгованість (відсутність заборгованості) із виплати заробітної плати

Щоквартально

4

Звіт про фінансові результати

(статистична форма №2)

Щоквартально

5

Звіт про створення нових робочих місць

В кінці терміну використання фінансово-кредитної підтримки

6

Звіт про обсяг продукції, реалізованої по експортних контрактах 

Щоквартально

7

Звіт про суми сплачених податків та зборів

(обов’язкових платежів)

Щоквартально

8

Інформація про наявність та зберігання заставного майна (у довільній формі за підписом керівника (підприємця)

Щомісячно

                                                                               

 

 

 

ФОНД:                                                                                                   ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий договір

про реструктуризацію заборгованості по фінансово-кредитній підтримці згідно з договором про фінансово-кредитну підтримку № _______ від __ _____20__ року

 

м. Хмельницький                                                                                                   __._________ 20__ р.

 

 1. Сторони

 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницький області, (надалі – Фонд), в особі ________________________________________________, якій діє на підставі Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 17.02.2000 року за          № 1210 – СТОРОНА 1, та __________________________ в особі ____________________ _____________________________________, (надалі – Позичальник), який(а) діє на підставі _________________________________________________, – СТОРОНА 2, надалі за текстом разом – “Сторони” , а окремо “Сторона”, уклали цей договір  про наступне:

 

2. Предмет договору

 

2.1. Відповідно до укладеного Договору про фінансово-кредитну підтримку № ______                                    від ______20__ року (надалі – Основний договір), та на підставі протоколу засідання Інвестиційної ради № ____ від __ _____ 20__ року Фонд надає Позичальнику розстрочку у погашенні загальної заборгованості (див. п. 2.2) по фінансово-кредитній підтримці, що утворилася станом на ___ _______ 20__ року, на суму ______________ (_______________)грн. з ___ ________ 20__ року по ___ ________20__ року згідно з графіком реструктуризації заборгованості, який зазначено у додатку №1 до даного Договору.

2.2. Сторони визнають, що станом на ___ ________20__ року загальний розмір заборгованості Позичальника перед Фондом за вищевказаним Основним договором становить __________ (____________) гривень. Розмір загальної заборгованості узгоджено Сторонами відповідно до проведеного акту звірки взаєморозрахунків станом на ___ ________20__ року (додається окремо), з яких:

 

Структура загальної заборгованості ( реструктуризованої заборгованості):

 

Вид зобов'язання Позичальника

за Основним договором

 

 

 

 

 

 

Сума зобов'язання Позичальника за Основним договором (грн.)

1

заборгованість по фінансово-кредитній підтримці

 

2

заборгованість по сплаті пені по фінансово-кредитній підтримці

 

3

заборгованість по відсотках та пені по відсотках

 

4

заборгованість по інфляційних втратах

 

 

Загальна заборгованість:

 

 

 

 

 

3. Фінансові взаємовідносини сторін

 

3.1. Позичальник проводить погашення фінансово-кредитної підтримки на банківський рахунок Фонду згідно із графіком та в розмірі, передбаченому додатком.

3.2. Сума заборгованості по фінансово-кредитній підтримці сплачується рівними частинами щомісяця з 1 по 10 число наступного місяця від облікового.

3.3. Відсотки за користування сумою заборгованості по фінансово-кредитній підтримці нараховуються на суму вказану в пункті 2.2 даного договору за ставкою, передбаченою умовами Основного договору. Сума цих відсотків не входить до складу реструктуризованої заборгованості, що зазначена в пункті 2.2 даного договору.

3.4. Фонд має право додатково нараховувати 1% на суму вказану в пункті 2.2 за операційне обслуговування заборгованості.

3.5. Фонд має право змінити відсоткову ставку за користування наданою фінансово-кредитною підтримкою, а Позичальник дає згоду на таку зміну, якщо відбуваються збільшення розміру облікової ставки Національного банку України більше ніж на один відсоток.

3.6. Пеня по фінансово-кредитній підтримці нараховується (за весь період користування фінансово-кредитною підтримкою) за кожний день прострочення платежу, яка обчислюється від суми простроченого боргу за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діє у період, за який обчислюється пеня, із розрахункової кількості днів у році 365 днів.

3.7. Пеня по відсотках нараховується на суму заборгованості по сплаті відсотків за кожний день прострочення платежу, яка обчислюється від суми простроченого боргу за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діє у період, за який обчислюється пеня, із розрахункової кількості днів у році – 365.

3.8. Інфляційні втрати нараховуються за порушення строків повернення фінансово-кредитної підтримки та сплати відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою за весь час прострочення.

3.9. Сплата пені не знімає відповідальності з Позичальника по сплаті відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою до їх повного погашення.

3.10. Надані Позичальнику кошти можуть ним використовуватися лише за цільовим використанням, передбаченим Основним договором.

 

4. Порядок проведення взаєморозрахунків

 

4.1. Всі платежі сплачуються Позичальником на рахунок Фонду_________________, відкритий у банку____________ , МФО_____ , ЄДРПОУ ______ з 01 по 10 число місяця, наступного за звітним.

4.2. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням здійснюється таким чином:

у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов’язані з одержанням виконання;

у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

у третю чергу сплачується основна сума боргу.

 

 

5. Права та обов’язки сторін

 

Фонд має право:

5.1. Достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку, вимагати повернення наданої фінансово-кредитної підтримки, сплату нарахованих відсотків за користування нею та штрафних санкцій у разі невиконання Позичальником умов будь-якого пункту Розділу 3 даного Договору.

5.2. У разі дострокового припинення дії Договору здійснити заходи щодо повернення фінансово-кредитної підтримки, заборгованості по відсотках за користування нею та штрафних санкцій на рахунок Фонду відповідно до умов даного договору та вимог чинного законодавства України.

5.3. При підписанні даного Договору направити відповідні листи в органи, установи та організації, що наклали обтяження та обмеження на майно та майнові права позичальника, з проханням про тимчасове припинення санкцій на час дії даного договору або скасування їх у разі виконання позичальником умов договору.

 

Позичальник має право:

5.4. Достроково повертати одержану фінансово-кредитну підтримку (загальна заборгованість) або її частки, сплачувати відсотки за час користування нею та звертатися до Фонду для виконання необхідних перерахунків.

 

Позичальник зобов’язується:

5.5. Виконувати вимоги цього Договору та нести відповідальність за його невиконання згідно з положеннями цього Договору та вимог чинного законодавства України.

5.6. У разі дострокового припинення дії Договору згідно з пунктом 5.1. протягом 30-ти (тридцяти) днів перерахувати суму залишку заборгованості по фінансово-кредитній підтримці, відсотки за її користування на відповідні рахунки Фонду в Головному управлінні Державної казначейської служби України в області. За порушення строків сплати згідно з даним договором сплачувати пеню за кожний день прострочення платежу, яка обчислюється від суми цього платежу за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

  5.7. Позичальник у разі закінчення строку дії договору страхування за Основним договором, зобов’язаний застрахувати майно, на строк, визначений Фондом.

 

6. Умови припинення договору

 

6.1. Договір вважається припиненим у разі:

повного виконання Позичальником умов договору;

дострокового погашення одержаної фінансово-кредитної підтримки Позичальником; 

розірвання Договору згідно з умовами даного Договору, а в частині фінансових зобов’язань до повного їх виконання.

6.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з письмовим повідомленням про це позичальника у разі порушення ним строку погашення оплати фінансових зобов’язань, передбачених пунктами  3.2 та 3.3, на 1 день згідно з умовами даного договору.

6.3. У разі припинення договору згідно з пунктом 6.2 Фонд автоматично повертається до умов Основного Договору про фінансово-кредитну підтримку № _____ від ___ ___20__ року. Сума всіх попередньо проведених платежів позичальником окрім сплати відсотків за користування фінансово-кредитною підтримкою за даним Договором буде зараховуватись по Основному договору у порядку, визначеному  пунктами 4.2 та 4.3 даного Договору.

6.4. Фонд направляє листи у відповідні органи з інформацією про відновлення всіх санкцій, передбачених вищевказаним договором про фінансово-кредитну підтримку.

 

7. Врегулювання спорів

 

7.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

7.2. Умови даного договору не суперечать чинному законодавству України. У першу чергу Сторони керуються умовами даного Договору, а у випадках, що не передбачені Договором, чинним законодавством України.

7.3. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд до суду згідно з вимогами чинного законодавства України.

8. Заключні положення

 

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до дати його закінчення, а в частині фінансових зобов’язань – до повного виконання Позичальником прийнятих на себе зобов’язань з врахуванням умов даного Договору.

8.2. При укладенні та виконанні цього Договору права третіх осіб щодо майна Позичальника не були порушені.

8.3. Даний Договір складений українською мовою, у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному з примірників для кожної зі Сторін, та набирає чинності з дати підписання його обома Сторонами.

8.4. Після припинення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.5. Всі додатки, зміни та доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.

8.6. У разі підписання даного Договору Фонд припиняє (призупиняє) нарахування всіх штрафних санкцій, що застосовуються до Позичальника в  межах Основного договору та надсилає письмове звернення відповідним органам державної влади та іншим особам, яких може стосуватися даний договір, з проханням про тимчасове припинення нарахування штрафних санкцій.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  

ФОНД:

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Регіональний фонд підтримки  підприємництва по Хмельницькій області,

вул. Грушевського, 87

м. Хмельницький, Україна, 29000

р/р ________________________

в ГУДКСУ у Хмельницькій області

МФО 815013 

ЗКПО 30788223       

___________________________________

(назва Позичальника)

ЄДРПОУ  _________________________

вул._____________, буд. _____________

нас. пункт_________________________,

_______________________________ р-н,

Хмельницька обл., Україна, ________

                                                   (індекс)

р/р № ___________________________,

відкритий у ______________________         (відділенні банку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            МФО ____________________________

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

Підтверджую, що примірник цього Договору, як невід'ємної частини вищевказаного Основного договору, отримав:

____________________ ____________________ __________________

            (підпис)                      (ПІБ Позичальника)                 (дата)

 

 

 

Додаток

до типового договору

про реструктуризацію заборгованості по фінансово-кредитній підтримці згідно з договором про фінансово-кредитну підтримку № _______

від __ _____20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК

реструктуризації заборгованості по фінансово-кредитній підтримці згідно з договором про фінансово-кредитну підтримку № _______ від __ _____20__ року

 

з/п

Розмір платежу (грн.)

Дата / період сплати платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник   _______________________________                           __________________       _____________________________

                                                (підпис)                                                                                                                  ( підпис)  

 

 

 

Перелік документів для отримання фінансово-кредитної підтримки