Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Порядок реeстрацii та оцiнки

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ради Всеукраїнського конкурсу
проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування
від «____» ______________ 2013 р.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ (ПРОГРАМ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Порядок реєстрації та оцінки проектів (програм) Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі – Порядок)  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 18 січня 2003 року № 64 (зі змінами). Порядком визначаються основні засади реєстрації, розгляду та оцінювання проектів (програм), які подаються для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 1. Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс) кожного року розпочинається на основі рішення ради Конкурсу, про що офіційно повідомляється через газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Текст оголошення про початок проведення Конкурсу розміщується також на веб-сайті Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню.
 2. Учасники розробляють Проекти (програми) власними силами та/або із залученням незалежних громадських, наукових, консультативних організацій в тому числі міжнародних у відповідності до: Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 64;  затверджених радою Конкурсу Вимог до проектів та програм, які подаються для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;  цього Порядку; розроблених і затверджених дирекцією Конкурсу Методичних рекомендацій щодо підготовки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які деталізують застосування зазначених Положення, Вимог та Порядку у році проведення Конкурсу.
 3. Для участі у Конкурсі претендент подає до дирекції Конкурсу повний комплект Проекту (програми):

-  у паперовому вигляді - у двох примірниках, надрукований українською мовою на папері формату А-4, шрифт Times New Roman,  розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1. Перший примірник – оригінал, другий – точна копія, завірена в установленому порядку відповідальною особою (документ прошивається, на скріпленому документі зазначається кількість сторінок копії, підпис керівника органу, що подає проект, із зазначенням його ПІБ, посади, печатки);

- у електронному вигляді – 1 примірник (диск, флеш-пам'ять).

 1. Кожний претендент може подати будь-яку кількість Проектів (програм), проте після завершення процедури експертизи і оцінки до переліку проектів (програм) – переможців Конкурсу, може бути включено не більше одного Проекту (програми) від одного Учасника. У разі потрапляння до рейтингу переможців декількох Проектів (програм) від одного Учасника, дирекція Конкурсу погоджує з Учасником вибір того Проекту (програми), який включатиметься до переліку переможців, або автоматично включає вищий за рейтингом проект.
 2. Проекти (програми) конкурсного відбору мають надійти до дирекції Конкурсу не пізніше терміну, встановленого офіційним оголошенням про проведення Конкурсу відповідного року.

 Претенденти мають право подавати Проекти (програми) до дирекції Конкурсу безпосередньо; надсилати поштою; кур’єром або в інший зручний для претендентів спосіб.

 Проекти, які надійшли до дирекції Конкурсу після встановленого терміну (не залежно від причин), не реєструються і не розглядаються.

 1. Усі подані до дирекції Конкурсу матеріали, незалежно від результатів розгляду, Учасникам (претендентам) не повертаються.
 2. Методика проведення експертизи проектів та програм Конкурсу, якою встановлюються процедури та  критерії експертного оцінювання, затверджуються щороку дирекцією Конкурсу до завершення терміну прийому проектних пропозицій, визначеного офіційним оголошенням про проведення Конкурсу.

До моменту передачі проектів, які стали учасниками Конкурсу, на розгляд експертної комісії, дирекція Конкурсу письмово ознайомлює членів експертної комісії із Методикою, критеріями та процедурою експертного оцінювання проектів.

 1. Розгляд Проектів (програм) відбувається у три етапи:
 • аналіз відповідності вимогам Конкурсу;
 • технічна (змістовна) експертиза;
 • фінансова експертиза.
 1. Перший етап - аналіз відповідності вимогам Конкурсу.

9.1. На першому етапі дирекцією Конкурсу розглядаються проектні пропозиції, подані претендентами на Конкурс, на предмет їх відповідності Вимогам до проектів та програм, які подаються для участі у Конкурсі, що затверджені рішенням Ради Конкурсу. 

9.2. За результатами розгляду дирекцією Конкурсу здійснюється реєстрація Учасників Конкурсу, до яких відносять ті проекти (програми), які відповідають вимогам Конкурсу.

9.3. Розгляд проектів (програм) і подальша реєстрація учасників може здійснюватися у тому числі і із застосуванням програмних технологій електронного відбору та оцінювання.

9.4. Реєстрація відбувається шляхом присвоєння проекту (програмі) відповідного номеру та категорії.

9.5. Претендентам, що подали документи з порушенням уніфікованих вимог щодо участі у Конкурсі, відмовляється у реєстрації їх в якості Учасників Конкурсу, і до подальшого розгляду ці документи не допускаються, про що дирекція письмово інформує претендента.

9.6. Проекти (програми), які зареєстровані як Учасники Конкурсу, передаються дирекцією Конкурсу на розгляд експертної комісії для проведення оцінки та експертизи (змістовна і фінансова експертиза) разом із комплектом (бланками) оцінних таблиць для кожного експерта по кожній категорії Учасників. При застосуванні програмних технологій відбору та оцінювання проектів, дирекція Конкурсу забезпечує ознайомлення з ними членів експертної комісії та (за потребою) проводить навчання.

 1. Другий етап - технічна (змістовна) експертиза.

10.1. На другому етапі експертна комісія проводить технічну оцінку та експертизу Проектів (програм) за бальною системою відповідно до Положення про Конкурс, Положення про Експертну комісію, Методики проведення  експертизи  проектів та програм Конкурсу.

10.2. Члени експертної комісії можуть працювати з проектами (програмами) лише у межах приміщення, визначеного дирекцією Конкурсу. Для забезпечення роботи членів експертної комісії у індивідуальному режимі дирекцією визначаються також порядок надання проектів (програм), дні тижня та години, протягом яких члени експертної комісії можуть працювати з проектами (програмами) у відповідному приміщенні.

Членам експертної комісії забороняється виносити проекти (програми) за межі робочого приміщення, копіювати або робити з них витяги.

10.3. Кожен експерт індивідуально аналізує проекти (програми) та заносить оцінки за відповідними критеріями до оцінних таблиць, на підставі яких потім вираховується середнє значення балу за технічну оцінку по кожному з учасників. Оцінні таблиці особисто підписуються експертами та передаються до секретаріату дирекції Конкурсу.

10.4. Усі оцінні таблиці в обов’язковому порядку дублюються у електронному вигляді з метою автоматизації підрахунків. Експерти можуть залучати для цього працівників дирекції Конкурсу.

 1. Третій етап - фінансова експертиза.

11.1. Фінансова експертиза Проектів (програм) здійснюється у відповідності до Методики проведення експертизи проектів та програм Конкурсу, затвердженої дирекцією Конкурсу, і передбачає  розрахункове оцінювання бюджету проектів з урахуванням визначення фінансового запиту з державного бюджету та аналізу залучених учасником коштів з інших джерел для реалізації проекту.

11.2. Розрахунки фінансової оцінки здійснюються експертною комісією в автоматизованому режимі (із можливістю залучення працівників дирекції Конкурсу)  на підставі аналізу даних щодо обсягів фінансування, передбачених проектом.

 1. Експертна комісія формує рейтинг Проектів (програм) шляхом складання балів, отриманих проектом на другому та третьому етапах оцінювання (технічна (змістовна)  та фінансова експертиза), по кожній із категорій учасників.

Підсумковий рейтинг розглядається та схвалюється експертною комісією; прийняті рішення оформлюються протоколом та передаються дирекції Конкурсу.

 1. Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної експертизи разом з Проектами (програмами) і протоколом підсумкового засідання експертної комісії та вносить пропозиції раді Конкурсу щодо визначення переможців Конкурсу.
 2. Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсягів їх фінансування з державного бюджету  на підставі висновків дирекції Конкурсу та експертної комісії, оформлених спільним протоколом, рейтингу учасників та з урахуванням ресурсних можливостей державного бюджету.
 3. Про рішення ради Конкурсу щодо визначення переможців дирекція Конкурсу офіційно повідомляє органи місцевого самоврядування, проекти яких стали переможцями Конкурсу, а також оприлюднює перелік проектів – переможців на веб-сайті дирекції Конкурсу.
 4. Причини, з яких проект не визначений радою Конкурсу як переможець, дирекцією Конкурсу не коментуються і Учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються.
 5. Проекти (програми), які не отримали державного гранту, можуть пропонуватись для фінансування міжнародним партнерам. З цією метою дирекцією Конкурсу формується повна база поданих на Конкурс проектів та програм, яка розміщується на офіційному веб-сайті дирекції Конкурсу широко рекламується серед потенційних інвесторів.