Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Постійна комісія із забезпечення реалізації житлових прав громадян

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.12.2015                                                   Нетішин                                          № 424/2015

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2009 року № 33

 

 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Нетішинської міської ради                                    в и р і ш и в:

 

Унести до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2009 року  № 33 "Про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян" такі зміни:

  • додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

15.01.2009 № 33

 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

11.12.2015 № 424/2015)

 

 

СКЛАД

постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав громадян

 

Супрунюк

Олександр Олексійович

-  міський голова, голова комісії

 

 

Штогрін

Катерина Володимирівна

- начальник відділу з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заступник голови комісії

 

 

Данилюк Оксана

Володимирівна

- спеціаліст відділу з питань обліку, розподілу та приватизації житла  виконавчого комітету Нетішинської міської ради, секретар комісії

 

 

Андрущенко

Вікторія Славомирівна

- депутат Нетішинської міської ради (за згодою)

 

 

Керницька

Любов Миколаївна

- начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

Крайчинська

Лілія Іванівна

- депутат Нетішинської міської ради (за згодою)

 

 

Похитун

Дмитро Вікторович

- начальник  КП НМР "Бюро технічної інвентаризації"

 

 

Склярук

Валентина Людвигівна

- начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

Шпарук Надія

Петрівна

- начальник юридичного відділу КП НМР "ЖКО"

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                                П.П.Скиба

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.07.2013                                                   Нетішин                                          № 241/2013

 

 

Про затвердження Положення

про постійну комісію

із забезпечення реалізації житлових прав громадян

 

 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2009 року № 33 "Про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян" та з метою забезпечення реалізації громадянами прав власності на житлові приміщення, враховуючи пропозиції постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав громадян, виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

 

Затвердити Положення про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян, згідно з додатком.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

25.07.2013 № 241/2013

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян

1.Постійна комісія із забезпечення реалізації житлових прав громадян (далі - комісія) є постійно діючим органом, що утворюється рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради для здійснення  заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав на житло громадян та їх сімей,  які тривалий час на законних підставах  проживають у житлових приміщеннях у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням  про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян", затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, Положенням про порядок передачі житлових приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності міста Нетішина у власність громадян, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради У1 скликання від 29 грудня 2011 року № 368 та цим положенням.

3.Основними завданнями комісії є:

- попередній розгляд наданих громадянами документів про передачу у власність  займаних ними житлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності;

- надання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про передачу у власність громадян займаних ними житлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності;

- проведення аналізу проблемних питань, які виникають під час приватизації житлових приміщень у гуртожитках та вжиття заходів спрямованих на усунення причин та умов  виникнення цих проблем;

  - попередній розгляд спірних питань, пов’язаних з передачею у власність  займаних громадянами житлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності, з метою вирішення спору у досудовому порядку;

- підготовка та надання обґрунтованих пропозицій з питань приватизації приміщень у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності  для розгляду та прийняття відповідних рішень Нетішинською міською радою та виконавчим комітетом;

- обстеження приміщень у гуртожитках з метою встановлення фактичного проживання громадян, проведення перепланування (переобладнання) приміщення, інших фактів, які мають значення для прийняття рішення про передачу у власність   громадян житлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності.

4.Комісія  відповідно до покладених на неї завдань має право:

- залучати в установленому порядку до роботи фахівців житлово-комунального підприємства, органів технічної інвентаризації, проектних організацій, архітектури, державної реєстраційної служби, громадських організацій;      

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- у разі необхідності, утворювати постійні або тимчасові робочі групи;

            - розглядати листи підприємств, установ, організацій та звернення, скарги громадян з питань, віднесених до компетенції комісії.

5.Організаційні засади діяльності комісії:

- комісія діє у складі голови, заступника голови,  секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.1.Голова комісії:

            - здійснює керівництво діяльністю комісії;

            - затверджує  порядок денний засідання комісії;

            - представляє комісію на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності;

            - підписує протоколи засідань, рішення комісії, листи, запити тощо;

            - скликає засідання комісії, вносить питання на  розгляд;

- надає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо змін у складі комісії.

У період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

5.2.  Секретар комісії:

             - реєструє вхідну і вихідну кореспонденцію;

            - готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

 - веде протоколи засідань та іншу документацію, пов’язану з діяльністю комісії, забезпечує  збереження документів комісії;

 -  готує та надсилає відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб.

У разі необхідності надає витяги з протоколів засідань комісії.

6.Основною формою роботи комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше одного разу у місяць. Засідання комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина  членів комісії.

            Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар комісії (обов’язково), та присутні на засіданні члени комісії (за бажанням).

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет міської ради.

10. Члени комісії надають пропозиції до порядку денного засідання комісії, у письмовій формі, не пізніше як за три дні до засідання комісії.

Члени комісії виконують свої функції на громадських засадах.