Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Громадська комісія з житлових питань

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.12.2015                                                   Нетішин                                          № 425/2015

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16 травня 2011 року № 138

 

 

 

            Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Нетішинської  міської ради вирішив:

 

            Унести до рішення виконавчого комітету міської ради від 16 травня 2011 року № 138 "Про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради" такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради 16.05.2011 № 138

(у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

11.12.2015 № 425/2015)

 

СКЛАД

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради

 

Скиба Петро Павлович

- перший заступник міського голови, голова комісії

 

 

Штогрін

Катерина Володимирівна

- начальник відділу з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Нетішинської міської  ради, заступник голови комісії

 

 

Кириченко-Сивук

Тетяна Леонідівна

- спеціаліст відділу з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Нетішинської міської ради, секретар комісії

 

 

Андрущенко

Вікторія Славомирівна

- депутат Нетішинської міської ради (за згодою)

 

 

Крайчинська

Лілія Іванівна

- депутат Нетішинської міської ради (за згодою)

 

 

Лелях

Віктор Борисович

- голова громадської організації "Нетішинське міське об’єднання воїнів АТО" (за згодою)

 

 

Піхоцька Ольга Петрівна

- мешканка міста (за згодою)

 

 

Преподобний

Валерій Сергійович

- голова громадської організації "Пост громадського контролю" (за згодою)

 

 

Сидорук

Віталій Вікторович

- депутат Нетішинської міської ради (за згодою)

 

 

Тирінова Марія Миколаївна

- заступник голови профспілкової організації                КП НМР "ЖКО" ( за згодою)

 

 

Шевчук Борис Петрович

- голова ради профспілкових комітетів і профорганізаторів працівників освіти (за згодою)

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                                П.П.Скиба

 

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради від

 від 28 січня 2016 року № 39/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 

1.  Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради  (далі – комісія) є колегіальним  органом, що утворюється рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради відповідно до статті 39 Житлового кодексу України, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні  з метою участі у вирішенні питань квартирного обліку та надання житлових приміщень.  

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом та законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

3. Основними  завданнями   комісії  є   здійснення громадського  контролю  за  обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов, установленням черговості на одержання житлової площі та розподілом житлових приміщень житлового фонду міської ради, у тому числі гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міста.

 Комісія відповідно до покладених  на неї завдань:

3.1. Розглядає та вносить виконавчому комітету міської ради, у встановленому законодавством порядку, рекомендації з  питань:

- прийняття на квартирний облік (у тому числі соціальний та кооперативний) за місцем проживання;

- включення громадян до списку пільгового одержання житлових приміщень;

-   розділу та внесення змін до квартирно-облікових справ громадян;

-  затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів, (житлово-побутових комісій) підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми власності, з питань прийняття на квартирний облік за місцем роботи та надання житлових приміщень;

-  надання житлових приміщень у житловому фонді міської ради.

3.2. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань квартирного обліку, надання житлових приміщень з житлового фонду міської ради, у тому числі у гуртожитках.

4. Комісія має право:

4.1. одержувати в установленому порядку від відділів апарату, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, інші матеріали та статистичні дані, необхідні для виконання покладених  завдань;

4.2. залучати в установленому порядку до роботи посадових осіб відділів апарату, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, працівників підприємств, установ, організацій  міста (за погодженням з їх керівниками), громадських організацій до розгляду питань, що належать до  компетенції комісії;

 4.3. розглядати листи підприємств, установ, організацій та звернення громадян з питань, віднесених до компетенції комісії;

4.4. заслуховувати на засіданнях комісії відповідальних працівників за ведення  квартирного обліку на підприємствах, установах, організаціях міста, незалежно від форми власності;

4.5. здійснювати перевірки житлових умов громадян та складати за їх результатами акти.

5. Організаційні засади діяльності комісії:

Комісія діє у складі голови, заступника голови,  секретаря та  членів комісії. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу комісії включаються представники профспілкових органів, громадських організацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій міста, депутати Нетішинської міської ради. Комісія працює на громадських засадах.

 5.1.Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю комісії;

            - затверджує  порядок денний засідання комісії;

            - представляє комісію на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності;

            - підписує протоколи засідань, рішення комісії, інші документи пов»язані з діяльністю комісії;

            - скликає засідання комісії, вносить питання на  розгляд.

- надає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо змін у складі комісії.

У період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

5.2.  Секретар комісії:

             - реєструє вхідну і вихідну кореспонденцію;

 - готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

 - веде протоколи   засідань та  іншу  документацію,  пов’язану з діяльністю 

комісії, забезпечує  збереження документів комісії;

            -  готує та надсилає відповіді за результатами розгляду звернень юридичних та фізичних осіб;

- інформує  членів комісії та, у разі необхідності, інших громадян про час та місце проведення засідання комісії 

У разі необхідності надає витяги з протоколів засідань комісії .

6. Основною формою роботи комісії є засідання, що скликаються  головою по мірі необхідності, але не рідше одного разу у місяць.  Засідання комісії проводить  голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії .

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина  членів комісії. 

 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар комісії (обов’язково), та присутні на засіданні члени комісії (за бажанням).

На засіданні комісії, за бажанням, можуть бути присутні громадяни під час розгляду наданих ними  звернень.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

10. Члени комісії надають пропозиції до порядку денного засідання комісії, у письмовій формі, не пізніше як за три дні до засідання комісії.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                     В.Я.Пашинська